لحظه  بروز رسانی 
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ
مهربونمهربون
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ

e6ub7myckc.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ
مهربونمهربون
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ

troll_smsiha_net_22.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ
مهربونمهربون
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ

1436975087922223_jpg.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ
مهربونمهربون
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ

درد دارد. کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن

درد دارد....

کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن.....

همه تنهایت گذاشتند...

مشاهده همه ی 4 نظر
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ
مهربونمهربون
علـیـرضـAlirezaـــ ــ ـ ـ

مترسک گفت:ای گندم تو شاهد باش که مرا برای ترساندن آفریدن

مترسک گفت:ای گندم تو شاهد باش که مرا برای ترساندن آفریدن...

اما من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید