لحظه  بروز رسانی 
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

تــنـهـایـی یـعـنـی . عـاشـقـشـی . ولـی حـق نـداری بـهـش نـزدیـک

97218435518359410511.png


تــنـهـایـی یـعـنـی ...

عـاشـقـشـی ...

ولـی حـق نـداری بـهـش نـزدیـک بـشـی ...!

چـون اون دیـگـه تـنـهـا نـیـسـت...

F.J


97218435518359410511.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

همــــیشـهـ دقــیقآ وقـــــتی پـر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــنی وقتـــی

97218435518359410511.png


همــــیشـهـ دقــیقآ وقـــــتی پـر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حــرف دآری کـــهـ فقــط میتونــی بگــی :

"بیخـــیآل"...

F.J


97218435518359410511.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

آخـــــرین فـــــردی کـــــه , درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,  در

97218435518359410511.png

آخـــــرین فـــــردی کـــــه , درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,
 در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...
کســـــی اســـــت کـــــه , " قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد

F.J

97218435518359410511.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

با هر کس میشه خندید. ولی !!!فقط در آغـــღــوش یک

97218435518359410511.png

با هر کس میشه خندید....

ولی !!!

فقط در آغـــــوش یک نفر میشه گریه کرد...


97218435518359410511.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

ﻓﻘﻂ ﺍﺯ {ﺗﻮ} ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﺩﺍﺭﻡ. ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯼ {ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ} ﮐﻪ

97218435518359410511.png


ﻓﻘﻂ ﺍﺯ {ﺗﻮ} ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﺩﺍﺭﻡ...


ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯼ {ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ} ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ...


ﻫﺮ ﮐﺠﺎ...


ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ {ﺗﻪ ﺩﻝ} ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ...


ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ...


ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ {ﯾﮏ ﻧﻔﺮ}...


ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ {ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ} ﺍﺯ ﺗﻪ دل بخندد...


97218435518359410511.png


مشاهده همه ی 1 نظر
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

تـــــا حـــالا شـــــده. دلتـــــ از تمومــــه دنیــــا گرفتـــــه باشـــــه؟ دلتــــ

97218435518359410511.png

تـــــا حـــالا شـــــده...


دلتـــــ از تمومــــه دنیــــا گرفتـــــه باشـــــه؟

دلتــــ بخـــواد داد بزنـــــی بگــــی

بـــابــــا دستـــــ از ســـرم برداریــــن...همچــــی مالــــه شمــــــا...

دنیاتــــون مالــــه خودتـــــون...فقــــط بزاریـــن تـــو حـــال خـــودم باشــــم؟

دلتـــــ بخـــواد تنهـــا باشـــی...خودتـــــ باشیـــو هندزفریــــو

  یــــه کاغــــذ و خودکــــار

تـــــا حـــالا شـــــده...

دلتـــــ بخــــواد تمـــوم داراییتـــــ از دنیــــا همیـــن چنـــد تـــا چیــــز باشــــه؟

تـــــا حـــالا شـــــده...

بشینــــی یـــه گوشـــه زانــــوهاتــــو بغـــــل کنــــی...

خاطــــرهاتـــو مـــرور کنــــی و بــــا خودتـــــ بگــــی:

یعنــــی دمتــــ گـــــرم دنیـــــا...قشنگـــــ ویرونــــم کــــردی...

تـــــا حـــالا شـــــده...

تـــــو اوج بغـــــض از تــــه دل بخنــــدی تــــا اگــــه گریتــــــ گرفتــــــ

بقیــــه فکــــ کنــن ...بخاطــــره خنــــده ی زیادیــــه؟

تـــــا حـــالا شـــــده...

از خوابــــــ بیــــدار بشـــی ببینــــی بالشتتــــــ

از اشکــــای شبــــ قبلتــــــ خیـــس شـــــده؟

تـــــا حـــالا شـــــده...

وســـط یـــه جمــــع بــاشــــی

امـــا نگاتـــــ غـــرق یــــه نقطــــه باشــــه؟

تـــــا حـــالا شـــــده...

شنیــــدن یـــه اهنگــــ براتــــ زجــــراور باشــــه؟

تـــــا حـــالا شـــــده...

یــــه روزهایــــی از مــــاه براتـــــ عذابـــــ اور باشـــــه؟

تـــــا حـــالا شـــــده...

همــــه بخاطــــره خنــــده هـــای بلندتــــ یـــــا

چـــه میدونـــم بـــه خاطــــر شــــوخ بودنتـــــ کنارتـــــ باشـــن

امــــا هیچکــــدوم غـــم صداتــــو نخونـــن...

 تــــا حــــالا شــــده خودتــــم ندونــــی چــــه مرگتـــــه؟

کــــم اوردم

97218435518359410511.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

همه میگن : " توش چی دیدی که عاشقش شدی؟؟"

97218435518359410511.png

همه میگن
 :


" توش چی دیدی که عاشقش شدی؟؟"


آخه مگه اینــــم سواله که می پرسی؟
!!!


اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش می شدی
...!

97218435518359410511.png

مشاهده همه ی 2 نظر
ÂĿPÂĈĦĪИØ
ناراحتناراحت
ÂĿPÂĈĦĪИØ

وقتـــــی بیــــش از حـــــد دوســـــش داری. حســــود میشــــی. حســــاس میشــــی

97218435518359410511.png

وقتـــــی بیــــش از حـــــد دوســـــش داری...


حســــود میشــــی...

حســــاس میشــــی...

چشـــم دیــــدن نگاهــــای بقیــــه رو بهـــش نــــداری...

چشـــم نـــداری ببینــــی غیـــره تـــو بـــا بقیـــه هــــم حرفـــ میزنــــه...

مـــدام نگرانــــو دلواپســــی...

همــــش الکـــی ازش دلگیـــرو ناراحتـــــ میشیـــو

همیـــن باعثــــــ شـــروع بحثـــــا میشــــه...

ازتـــــ دلگیـــــر میشــــه...

ناراحتـــــ میشـــــه...

فکــــ میکنـــــه بـــه درد هــــم نمیخوریــــــد...

فکــــ میکنــــه زیادیـــــه تــــو زندگیتــــــ...

فکــــ میکنــــه نباشـــه راحتـــــ تـــــری...

ولــــی نمیدونــــه تمومـــه اینــــا از رو دوس داشتنــــــه...

از رو عشقـــــه!!

یـــه عشقــــه واقعـــی...


یهــــو دعواهــــا شروع میشـــــه...

دعواهــــا اوج میگیـــــرن...

بیشتــــرو بیشتــــر میشــــن...

اخرشــــــم...

اخرشـــم همچـــی تمــــوم میشــــه...

ولـــی چـــرا اینجـــوری شــــده؟!

قســــم میخـــورم همـــش از دوس داشتــــن زیـــــاده...

وقتــــی بیـــش از حـــد دوســـش داشتــــه باشــــی...

از دستــــش میــــدی...

انگــــار ایــــن قانــــونه طبیعتــــه

97218435518359410511.png

مشاهده همه ی 7 نظر