دلمان که میگیرد،تاوان لحظه هاییست که دل میبندیم
بروز رسانی 
محمد
خوشحالخوشحال
محمد

عالی

مشاهده همه ی 2 نظر
saeed
مهربونمهربون
saeed

http://nikot.ir/cinema/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

http://nikot.ir/cinema/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA.html
http://nikot.ir/news/strange-but-true/exotic-1.html

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

روی کتفم بنویسد:موریانه ها زهرمارتان. این تن که میخورید،حسرت شیرین


روی کتفم بنویسد:موریانه ها زهرمارتان..

این تن که میخورید،حسرت شیرین بود،که خاک به آغوش کشید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تو را من “تو” کردم وگرنه “او” هم زیادت است پس

تو را من “تو” کردم

وگرنه “او” هم زیادت است

پس اینقدر برایم ،شما,شما نکن…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید