لحظه  بروز رسانی 
فرید
قاطیقاطی
فرید

Instead of success in a base I hate, I prefer to

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.

به جای موفقيت در چيزی كه از آن نفرت دارم، ترجيح می دهم در چيزی شكست بخورم كه از آن لذت می برم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

The most certain way to succeed is to try one more

The most certain way to succeed is to try one more time.

مطمئن ترين راه موفقيت اينه كه
يك بار ديگه امتحان كنى.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

Forget about people that take away your peace. ‏

Forget about people that take away your peace.

بیخیال کسایی بشید که
آرامش رو از شما میگیرن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

It's sad when someone is in your heart but not in

It's sad when someone is in your heart but not in your bosom, and sadder than that is when she/he is in your bosom but not in your heart.

غم انگیزه یکی تو قلبت باشه ولی تو آغوشت نه، از اون غم انگیز تر اینه تو آغوشت باشه ولی تو قلبت نه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

Forget luck, create your own opportunities. شانس‌

Forget luck, create your own opportunities.

شانس‌ رو بیخیال شو، خودت فرصت هاتو بساز.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

I've seen the future: You'll never be mine

I've seen the future:
You'll never be mine...

من از آينده خبر دارم:
تو هرگز سهم من نخواهي شد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر سایه ها
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر سایه ها

شاید این طور شد بهتر بود ولی تنها

شاید این طور شد بهتر بود

ولی تنها این نبود

آن هزاران دیگر

اگر دست به گریبانت شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

ɪғ ʏᴏᴜ ғᴇʟʟ ᴅᴏᴡɴ ʏᴇsᴛᴇʀᴅᴀʏ sᴛᴀɴᴅ ᴜᴘ ᴛᴏᴅᴀʏ

ɪғ ʏᴏᴜ ғᴇʟʟ ᴅᴏᴡɴ ʏᴇsᴛᴇʀᴅᴀʏ sᴛᴀɴᴅ ᴜᴘ ᴛᴏᴅᴀʏ.

اگر دیروز افتادی، امروز بلند شو.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

You may get tired of reality, but never of dreams!

You may get tired of reality,
but never of dreams!

ممکنه از واقعیت خسته بشی،
اما از رویاها هرگز!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرید
قاطیقاطی
فرید

A gentleman attracts the attentlon of many,but only has eyes for

A gentleman attracts the attentlon of many,but only has eyes for his own lady.

یه جنتلمن نظر خیلی ها رو به خودش جلب میکنه
ولی نگاهش فقط رو یه نفره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید