لحظه  بروز رسانی 
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

گاهی یک نگاه، آنقدر مهربان است که چشم

گاهی یک نگاه، آنقدر مهربان است که چشم

گاهی یک نگاه،
آنقدر مهربان است که
چشم هرگز رهایش نمی کند،

گاهی یک رفاقت،
آنقدر ماندگار است که
زمان حریفش نمی شود،

و گاهی یک نفر،
آنقدر عزیز است که
قلب رهایش نمی کند…

مشاهده همه ی 6 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

اینجا آدمهـا مـال هـم نمیشن فقـط آرزوے هـم

اینجا آدمهـا مـال هـم نمیشن فقـط آرزوے هـم

اینجا آدمهـا مـال هـم نمیشن

فقـط آرزوے هـم میــشن

اینجا مجازیه...😞

مشاهده همه ی 9 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

براى بودنت مى مانم وبراى ديدنت مى ميرم باش

براى بودنت مى مانم وبراى ديدنت مى ميرم باش

براى بودنت مى مانم
وبراى ديدنت مى ميرم
باش تابمانم
وبمان تانميرم
دريابسياراست!
اماغرق شدن درچشمانت عادتم شده!!!
دوست داشتنت هوس نيست
كه باشدونباشد
نفس است تاباشم
تاباشى!!
درهرجغرافياباشى
جهت هافرق ندارن
تمام دامنه هاى
دلت
سمت خوشبختى باد!!
ان كس كه
قلب خاكى اش را
سنگ فرش
قدم هايت مى كندمنم!!
من هرروز
عاشقانه ترمى نويسم
تاهمه تب كنند
درحسرت
داشتن کسی
شبيه تو!!

مشاهده همه ی 8 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

" دستــــــم " " را بگــــــیر"

" دستــــــم " 
 " را بگــــــیر"

" دستــــــم "

" را بگــــــیر"

" دارم بـــه "
" یــــادت "

" می افـــتم... "

مشاهده همه ی 2 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمیدانم چرا

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمیدانم چرا

سالهاست
منتظر آمدن روزهای بهترم
ولی نمیدانم چرا هنوز هم
دیروز ها بهترند ...

مشاهده همه ی 4 نظر
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر

برای این جملات حرمت قائل شیم چون جملات سنگینی هست

برای این جملات حرمت قائل شیم چون جملات سنگینی هست

برای این جملات حرمت قائل شیم چون جملات سنگینی هست
و مسئولیت اور

مشاهده همه ی 16 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

مرد که خوب باشد زن بی شک بهترین میشود

مرد که خوب باشد زن بی شک بهترین میشود

مرد که خوب باشد
زن بی شک بهترین میشود
باور کنید!
مرد زن را میسازد
پشت هر مرد موفق
زنی است که خیالش از مردانگیِ
مردش جمع است.

مشاهده همه ی 1 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

زندگی بر مدار امید میچرخد نا امیدی ممنوع پس

زندگی بر مدار امید میچرخد نا امیدی ممنوع پس

زندگی بر مدار امید میچرخد
نا امیدی ممنوع
پس لبخندبزن دوست خوبم😊
خدالبخندبنده هاش رادوست داره

مشاهده همه ی 11 نظر
Farnaz
خوشحالخوشحال
Farnaz

ﺑﺮاےآدمهاﭼہ ﺁﻧﻬﺎڪﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ ﭼہ ﺁﻧﻬﺎڪﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭستند

ﺑﺮاےآدمهاﭼہ ﺁﻧﻬﺎڪﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ ﭼہ ﺁﻧﻬﺎڪﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭستند

ﺑﺮاےآدمهاﭼہ ﺁﻧﻬﺎڪﻪ
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ
ﭼہ ﺁﻧﻬﺎڪﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭستند
خاﻃﺮﻩ ﻫﺎےخوب ﺑﺴﺎﺯ
ﺁﻧﻘﺪﺭخوب باش
ڪﻪ ﺍﮔﺮﺭﻭﺯے هرچه ﺑﻮﺩ
گذاشتے ورفتے
ﺩﺭڪﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ
ﺟﺎیے برایت ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﻫﺮاﺯﮔﺎهے بگویند:ڪﺎﺵ ﺑﻮﺩ

مشاهده همه ی 2 نظر