لحظه  بروز رسانی 
خجالتیخجالتی
@Fatebad

^•همـیشه‍ وقتـی یه‍ چیزو میخوآم انجآم بدم میگم «میـشه‍» ولی ته‍

^•همـیشه‍ وقتـی یه‍ چیزو میخوآم انجآم بدم میگم «میـشه‍» ولی ته‍

^•همـیشه‍ وقتـی یه‍ چیزو میخوآم انجآم بدم میگم «میـشه‍» ولی ته‍ دلم یه‍ خـری عَـر میزنـه‍ «نمیـشه‍» بعـدش حرفه‍ اون خـر میـشه‍ و حـرفه‍ مـن نمیـشه‍•^

نظرات برای این پست غیر فعال است
خجالتیخجالتی
@Fatebad

گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـرْ^

گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـرْ^

گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـر اَزْ گیٖـجْ تَـرْ^_-
همیـشه‍ وقتـی فکـر میکنـم به‍ بآلآتـرین نقطـه‍ دآرم میرسـم یِـهو بآ کَـلِه‍ سقـوط میکنـم و دچـآرِ یِه‍ گیجـی به‍ مـدّت خیلی طولآنـی میشـم وَ وقتـی از گیجـی در میآم دوبـآره‍ فکـر میکنـم به‍ بآلآتـرین نقطـه‍ دآرم میرسـم و یـهو بآ کَـلِه‍ سقـوط میکنـم و ایـن دآستآن همـینطور ادآمه‍ میآبـه‍°-°

نظرات برای این پست غیر فعال است