لحظه  بروز رسانی 
sepehr
بی‌حالبی‌حال
sepehr

گلییی لیی لییی خخخ ببخشید دور شدا

گلییی لیی لییی خخخ ببخشید دور شدا
شیپتکو

گلییی لیی لییی {-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-18-}{-18-}{-18-}
خخخ
ببخشید دور شدا شرمیساریم
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}
اینم سولپلایز مخاطب خاص
{-106-}{-106-}{-106-}{-111-}{-111-}{-111-}{-102-}{-106-}{-111-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-98-}{-98-}{-98-}{-99-}{-99-}{-99-}{-113-}{-113-}{-106-}{-103-}{-98-}{-99-}{-98-}{-99-}{-98-}{-106-}{-111-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}

مشاهده همه ی 100 نظر
........
........

یه دانش آموز اول از خانم معلمش پرسید میشه من به

یه دانش آموز اول از خانم معلمش پرسید میشه من به

یه دانش آموز اول از خانم معلمش پرسید میشه من به کلاس بالاتر برم
معلم گفت چرا
دانش آموز :چون من احساس میکنم بیشتر از حد کلاس میفهمم
خانم معلم اون رو پیش آقای مدیرمیبره تا بعد از تست دربارش تصمیم بگیره
مدیر ازش ایطوری سوال کرد
سه ضربدر چهار
دانش آموز : دوازده
مدیر: پایتخت ژاپن
دانش آموز:توکی
و مدیر همینطور ازش سوال پرسید و دانش آموز همه رو جواب داد
خانم معلم اجازه خواست خودش چنتا سوال بپرسه
معلم: اون چیه که گاو چهارتاش رو داره من فقط دوتا؟
(مدیر با تعجب به خانم معلم نگاه کرد)
دانش آموز: پا خانم معلم
خانم معلم:آفرین حالا بگو تو چی توی شلوارت داری که من ندارم؟
(مدیر از خجالت سرخ شد)
داش آموز:جیب
معلم: کجا زنها موهای فر دارن؟
(مدیر دهنش باز موند)
داش آموز: توی آفریقا
معلم: اون چیه که شله و توی دست زنا خشک میشه
مدیر دیگه داشت قلبش از کار میافتتد که داش آموز گفت: لاک خانم معلم
معلم: زن و مرد وسط پاشون چی دارن؟
دیگه مدیر قدرت حرف زدن نداشت که دانش آموز جواب داد: زانو

مدیر گفت:خدا لعنت کنه این افکار کثیفم رو .پسرم تو باید بری دانشگاه و من باید برم کلاس اول
.
بیایید افکارمون رو پاک کنیم

سـتــارگـــان
مشاهده همه ی 107 نظر