لحظه  بروز رسانی 
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه فراهانی
فاطمه فراهانی

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) : اگر #مجلس

دکتر #فاطمه_فراهانی (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه) :

اگر #مجلس نهم به اندازه کافی و در حد انتظار بر قوانین مصوب و سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های ملی در حوزه #خانواده و جمعیت، اهتمام و التزام عمل داشت، امروز در برنامه ششم توسعه با حذف سیاست های کلی جمعیت و برنامه های حمایتی خانواده مواجه نمی شدیم.
#عکس #انتخابات #از_رنجی_که_میبریم

خانه ملت بايد با هواي فرهنگ نفس تازه كند - دکتر فاطمه فراهانی  کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران  - كدنامزدي ٦٥٨٦


https://telegram.me/fatemehfarahani_ir
http://fatemehfarahani.ir/

1455918054139100_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر