لحظه  بروز رسانی 
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

هَمســایهِـ حَقـ داشـتـ کهِـ اِینقَـدر بامـ بَـد بـود چونـ دُختَـرِشـ عاشِـقَمـ

هَمســایهِـ حَقـ داشـتـ کهِـ اِینقَـدر بامـ بَـد بـود
چونـ دُختَـرِشـ عاشِـقَمـ بـود بَـد جـور
بِهِشـ میـ گُفتَمـ مَنَمـ یهِـ روز مَعـروفـ میشَمـ عِینـ اَندیـ
میـ گُفتـ بهِـ خُـدا میـدونَمـ بَـعد بِهِمـ میـ خَندید

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

engar havaei shodi o migi mn adametam ye jor movazebami

engar havaei shodi o migi mn adametam
ye jor movazebami engar amanatetam
migi havasam bet hast

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

Bia Emshab FADE Shim Toie Eshghet Qeib Shim Doniaro Bokonim Qeichi

Bia Emshab FADE Shim
Toie Eshghet Qeib Shim
Doniaro Bokonim Qeichi
Bia Emshab
FADE Shim

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

… تو رَپِهـ مُسَلَطَمـ عِینِـ بِکامـ تو ضَربِهـ گُلَمـ نَزَنَمـ میدَمـ

… تو رَپِهـ مُسَلَطَمـ عِینِـ بِکامـ تو ضَربِهـ

گُلَمـ نَزَنَمـ میدَمـ سِهـ کامـ تو دِیقِهـ

مُسَلَطـ تَر اَز جُردَنـ میشَمـ

اَز اونـ وَقتاییـ کِهـ میرَفتیـ سِهـ کامـ تو حَلقِهـ

صِدامـ تو حَلقِتـ بُلُوفـ نِمیکُنَمـ کِهـ بِخواد تو نَرِهـ

اینطُوریـ تو دَهَنِتـ موندِهـ تِکستـ میکسـُ و بیتـ بِیسـُ و ریتمـُ و کِیکـ

پِدیـ وَنتُونیـ بُردِهـ پِیـ بِهـ اَدَبیاتـ

تو حَرفامـ گافـ نِمیدَمـ عِینِهـ …

تُو فازِ تِکستـ نَدارَمـ مِیلـ بِهـ عَلَفیجاتـ

شِیک نِمیکُنَمـ وَلیـ جاشـ میگَمـ ….

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

تــو چَند هَفتِهـ پیشِهـ میخواد بَرگَردِهـ بِهـ عَقَبـ نَهـ

تــو چَند هَفتِهـ پیشِهـ میخواد بَرگَردِهـ
بِهـ عَقَبـ نَهـ نِمیشِهـ
اِنقِدر زُلـ نَزَنـ بِهـ ساعَتـ
هیچـ عَقرَبِهـ ایـ کِهـ بِیبی بَرعَکسـ نِمیرِهـ
 بَرگَردِهـ دیرِهـ
میخواد بَرگَردِهـ دیرِهـ
هیچـ عَقرَبِهـ ایـ کِهـ بِیبی بَرعَکسـ نِمیرِهـ
بَرگَردِهـ دیرِهـ

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

میــاد گیــر میــدِهـ هیــزا بوشـ بِدِهـ مَنَمـ میـتِرِکونَمِشـ اِنگار جوشـ

میــاد گیــر میــدِهـ هیــزا بوشـ بِدِهـ
مَنَمـ میـتِرِکونَمِشـ اِنگار جوشـ زَدِهـ طَرَفـ
دافیـ واسهـ یِهـ اِمضا بوسـ نَدِهـ
اَگِهـ میشِهـ اونو بُکُنـ اِرضا دوستَمِهـ
دوستَمِهـ دوستَمِهـ
بَکسِمونـ بَدِهـ
ما دُو شَبـ هَفتـ صُبِمونِهـ
تُو زور میـزَنیـ چِشِتـ باز تا هَفتـ صُبـ بِمونِهـ
لَفظ نَیا اَلَکیـ تو تَرکاتـ واسِهـ یـ ما
چُونـ تُخ**مونَمـ نیـ اَصَنـ حَرفـ تُو یِدونِهـ

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

اَز اونامـ کِهـ تو جَمعا نِمیـــ خَندهِـ بُلَندُ و

اَز اونامـ کِهـ تو جَمعا نِمیـــ خَندهِـ بُلَندُ و
با یِهـ چِشمَک تَنَمُو نِمیدَمـ بِهـ تُو مَنـ
اَگهـِ شَبَم بِریـــ بِهِت نِمیــزَنهِـ صُبح زَنگ
شایَد بِهِمـ بِگیـ خِیلیـ بَدُ و قُدَمـ
مَنَمـ دِلَمـ یِهِـ روز با یِهـ چِشمَک
رَفت روزامـ اُومَدِهـ بودَنـ کِهـ خاطِرِهـ شَنـ
بَعد ، دَستَمُو گِرِفت تا کِهـ یِهـ شَب
اَز خواب پَریدَمـ دیدَمـ عَطرِشـ اَز بالِشِشَمـ رَفت
اَز اونامـ کِهـ تو جَمعا نِمیـ خَندِهـ بُلَند
اَگِهـ چیزیـ میخوایـ اَزَمـ بایَد بِگیـ قَبلِشـ لُطفاً
شَبَمـ بِریـ بِهِت نِمیـزَنِهـ صُبح زَنگ
شایَد بِهِمـ بِگیـ خِیلیـ بَدُ و قُدَمـ
خُب مَنـ مُدِلَمِهـ
بِهـ تُوچِهـ

نظرات برای این پست غیر فعال است
sabaw
شیطونشیطون
sabaw

مامی اَگِه تُو نَباشی مَن بِگو بِه کی بِگَم حَرف دِلُو

مامی اَگِه تُو نَباشی مَن بِگو بِه کی بِگَم حَرف دِلُو

بِه کی بِگَم دُنیا بود کِه پِسَرِتُو کَرد هَرزِه وِلُو

نظرات برای این پست غیر فعال است