لحظه  بروز رسانی 
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

مــَن  تــــــــــٌ  رآ ســایه ـاَم  می ــدانستـــــَم . و چقـــدر

مــَن  تــــــــــٌ  رآ ســایه ـاَم  می ــدانستـــــَم ...

و چقـــدر ــبهـ ســایهـ اَم  عــاشقــانهـ دل بستـــــــَم ...

آنقــدر کــهـ یــادم نبــــودــ ...

حتـــی ســایهـ آدم هـــــَم  تــوی تـــــــاریکــــی  تنهــــا یـَـــش مــی  ــگــذاردــ ...


×
Reza Sadeghi - Man Dooset Daram

مشاهده همه ی 1 نظر
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

ـمیــــــم  ــمــالکیــــت کـهـ حــذف شـــودــ . می ــشوی یکـــــــ چیــــــز


ـمیــــــم  ــمــالکیــــت کـهـ حــذف شـــودــ ...

می ــشوی یکـــــــ چیــــــز عمــــومـــی ...

مــثل تلفــــن هـــای زردــ رنگــــــــــ  گــوشــه  ـکنــــــــار خیــابـــان ..

×

Mohsen Ebrahimzadeh _ Khatereha

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

ــفکــر کــردن ــبهـ تـــــــــٌ . بختکــــــــــ شیــرینـــی ــست


ــفکــر کــردن ــبهـ تـــــــــٌ ...

بختکــــــــــ شیــرینـــی ــست ...

کهـ شــب ــهــا ـمی افتــــــد ــبهـ جـــانـــــَم ...


×
Ali Abdolmaleki - Cheghadr Shabihete

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

خــاطــره ـهـآ . ــنــَهـ می ـکشنــــد . ــنــَـهـ زنــدهـ مـی


خــاطــره ـهـآ ...

ــنــَهـ می ـکشنــــد ...

ــنــَـهـ زنــدهـ مـی ـکــننـــد ...

بلکــهـ مــاننـــد یکــــــــ بمبـــــ ســاعتـــی در لحظـ هـ تصــور یکــــــ حــال خـــوب  غــافلگیـــرت می ـکننــــد ...

تنهـــا فــرقش در ایـــن اســـــــت ...

در لحظـ هـ تکــه تکــهـ می ــشوـی ...

لحظـ هـ ای بعـــد بلنـــــد می ــشوی ...

تکـه ـهــایـت رآ جــمع میکنــــــــــی ...

و دوبــــــارهـ ادامـهـ می ـدهـ ـی ...

×

Mohsen Ebrahimzadeh - Tavalodetرخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

خــودم رآ زدهـ اَم بـهـ بــی ــخــیالــــی . بـهـ فــرامــوشـ


خــودم رآ زدهـ اَم بـهـ بــی ــخــیالــــی ...

بـهـ فــرامــوشـ ـی ...

بــهـ روزهـای بــی تـــــــــٌ بــودنـــــــــ ...

سخــت اســـت امــا بـــایــد گــاهـ ـی ...

چشم ـهــایمــان رآ ببنـــدیــــــــــم  ٌ   از ــعـــشق بگــذریــــــــم...

گــاهـ ـی آلــزایمــــــر ...

چـــارهـ  ِی تمـــام بـــی چـــارهـ  ِ گـــی ـهــاســـــــــــت ...

×
Masoud Sadeghloo - Havas Baaz


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

ابتــدای جهــان بـــودــ ، تـــــــٌ رآ دیدمـــ . سلآم اختـــراع


ابتــدای جهــان بـــودــ ، تـــــــٌ رآ دیدمـــ ...

سلآم اختـــراع نشــدهـ بـــــــودــ ...

دســــت  دادنـــــــ اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

نگــاهـ لــرزانــــــــ اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

در آغـــوش کشیـــدن ...

بوسیــدن ...

اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

"ـخـواهــش ـمیکنـــــم بمــــــان " اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

مــانــدن اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

"  ـمـیــروَم  ، بــرمیگـــردم " اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

برگشتـ ـن اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

هیـــچ اختـــراع نشـــدهـ بــودـ ...

ــتنهــــــــایی ...

ــتــنهـ ـایــی ...

" ــتنهـــایــی" اولیـــن چیــــزی بــودـ  ـکهـ اختـــراع شـــٌد ...

تنهـــایـــی ...

" ــتنهــایــی رآ ــمَن اختــراع کــــــــردم "..

×Hamid Fallah - Ey Vay


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)
ورزشکارورزشکار
(╥﹏╥) MOC _TAFA (╥﹏╥)

'  ـهـفدهـ   ـفــروردیـــــــن  ' وِی نــا ـخـواسـ ـته و


'
  ـهـفدهـ   ـفــروردیـــــــن  '

وِی نــا ـخـواسـ ـته و بــــــآ  گــریــهـ  بدنیــــا ـآمـــدـ ...


×
Puzzle Band - Akharesh Resid

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید