لحظه  بروز رسانی 
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY
@H_51700
..

@H_51700

مشاهده همه ی 4 نظر
✅ɱaℌɱøøḓϰ✅
ناراحتناراحت
✅ɱaℌɱøøḓϰ✅

دیگر به هوای نازت هیچ مردی سر به بیابان نمی

دیگر به هوای نازت
هیچ مردی سر به بیابان نمی گذارد !
ساده ای لیلی جان…!؟
اینجا مردها با یک کلیک روزی هزار بار
عاشق می شوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✅ɱaℌɱøøḓϰ✅
ناراحتناراحت
✅ɱaℌɱøøḓϰ✅

برای خیانت ، هزار راه هست اما هیچ کدام به

برای خیانت ، هزار راه هست
اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H. Nazari
H. Nazari

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ !!! ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ . ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ﻫﺎﯾﻢ

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ !!!
ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ............
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ﻫﺎﯾﻢ ....
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ , ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗـﺶ!!!!!
ﺍﻣــــــﺎ !!!
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣـﺮﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻟــــﯽ …
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ …
ﻧــﺎ ﺣـﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻘﯽ …
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮﺍ ,,,,,
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ !!!
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ !!!
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﺗﺶ ...
ﺍﻣﺎ !!!
ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ....
" ﺑﯽ ﻓـــﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ”
“ ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥ ﺩﻟـــــﯽ

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
H. Nazari
H. Nazari

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ !!! ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ . ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ﻫﺎﯾﻢ

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ !!!
ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ............
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ﻫﺎﯾﻢ ....
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ , ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗـﺶ!!!!!
ﺍﻣــــــﺎ !!!
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣـﺮﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻟــــﯽ …
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ …
ﻧــﺎ ﺣـﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻘﯽ …
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮﺍ ,,,,,
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ !!!
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ !!!
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﺗﺶ ...
ﺍﻣﺎ !!!
ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ....
" ﺑﯽ ﻓـــﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ”
“ ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥ ﺩﻟـــــﯽ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید