لحظه  بروز رسانی 
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

تقصیردلم چیست اگر روی توزیباست حاجت به بیان نیست

تقصیردلم چیست اگر روی توزیباست حاجت به بیان نیست

تقصیردلم چیست
اگر روی توزیباست

حاجت به بیان نیست
که ازروی توپیداست

من تشنه ی یک لحظه
تماشای توهستم

افسوس که یک لحظه
تماشای تورویاست

مشاهده همه ی 16 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

گفت : اینقدر سیگار نکش می میری گفتم : اگه نکشم

jokland-20170205_110018.jpgگفت : اینقدر سیگار نکش می میری گفتم : اگه نکشم می میرم گفت : اگه بکشی با درد می میری گفتم : اگه نکشم از درد می میرم گفت : هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره گفتم : هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟ نگاهم کرد و گفت : بکش …

مشاهده همه ی 5 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

jokland-ado8uhntreiuhjnr.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

بٌسٌوُزٌـכ خٌـכمُتٌ سٌرٌُبٌازٌے کُهُ سٌوُخٌتٌ جٌگٌرٌُمُ  ـכوُسٌتٌ ـכخٌتٌرٌُمُ مُاـכرٌُ شُـ

بٌسٌوُزٌـכ خٌـכمُتٌ سٌرٌُبٌازٌے کُهُ سٌوُخٌتٌ جٌگٌرٌُمُ

 ـכوُسٌتٌ ـכخٌتٌرٌُمُ مُاـכرٌُ شُـכ وُمُنُ هُنُوُزٌ پٌٌسٌرٌُمُ

jokland-tttt6-02-22_15-42-09.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر