لحظه  بروز رسانی 
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein
xezg_img_20170623_211854.jpg

تقصیردلم چیست
اگر روی توزیباست

حاجت به بیان نیست
که ازروی توپیداست

من تشنه ی یک لحظه
تماشای توهستم

افسوس که یک لحظه
تماشای تورویاست

مشاهده همه ی 16 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

jokland-20170205_110018.jpgگفت : اینقدر سیگار نکش می میری گفتم : اگه نکشم می میرم گفت : اگه بکشی با درد می میری گفتم : اگه نکشم از درد می میرم گفت : هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره گفتم : هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟ نگاهم کرد و گفت : بکش …

مشاهده همه ی 5 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

jokland-adouhnrwsefsdf.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

jokland-ado8uhntreiuhjnr.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
Ho3ein
خوشتیپخوشتیپ
Ho3ein

بٌسٌوُزٌـכ خٌـכمُتٌ سٌرٌُبٌازٌے کُهُ سٌوُخٌتٌ جٌگٌرٌُمُ

 ـכوُسٌتٌ ـכخٌتٌرٌُمُ مُاـכرٌُ شُـכ وُمُنُ هُنُوُزٌ پٌٌسٌرٌُمُ

jokland-tttt6-02-22_15-42-09.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر