لحظه  بروز رسانی 
شرکت فنی مهندسی ایده
شرکت فنی مهندسی ایده

گروه فنی مهندسی ایده **کلینیک ساختمانی و خدمات مهندسی** *تعمیرات جزئی

گروه فنی مهندسی ایده **کلینیک ساختمانی و خدمات مهندسی** *تعمیرات جزئی

گروه فنی مهندسی ایده

**کلینیک ساختمانی و خدمات مهندسی**

*تعمیرات جزئی و کلی
*بازسازی منازل فرسوده
راهنمایی ۷ پلاک ۷
۰۵۱-۳۸۳۳۰۸۰۳

idea-saze.ir

telegram.me/ideaeng

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت فنی مهندسی ایده
شرکت فنی مهندسی ایده

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***
این شرکت با گردهم آیی چند تیم مجرب در تلاش است با هدف یکپارچه سازی قیمت ها ،راهی برای دسترسی آسان شما به خدمات کامل ساختمانی فراهم آورد ....

telegram.me/IdeaEnG

www.idea-saze.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت فنی مهندسی ایده
شرکت فنی مهندسی ایده

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***
این شرکت با گردهم آیی چند تیم مجرب در تلاش است با هدف یکپارچه سازی قیمت ها ،راهی برای دسترسی آسان شما به خدمات کامل ساختمانی فراهم آورد ....

telegram.me/IdeaEnG

www.idea-saze.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت فنی مهندسی ایده
شرکت فنی مهندسی ایده

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***
این شرکت با گردهم آیی چند تیم مجرب در تلاش است با هدف یکپارچه سازی قیمت ها ،راهی برای دسترسی آسان شما به خدمات کامل ساختمانی فراهم آورد ....

telegram.me/IdeaEnG

www.idea-saze.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت فنی مهندسی ایده
شرکت فنی مهندسی ایده

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***این شرکت با

***شهروندان و مشاغل محترم مشهد و سایر استان ها***
این شرکت با گردهم آیی چند تیم مجرب در تلاش است با هدف یکپارچه سازی قیمت ها ،راهی برای دسترسی آسان شما به خدمات کامل ساختمانی فراهم آورد ....
@IdeaEnG

www.idea-saze.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید