بروز رسانی 
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

هرچــه مغــرورترباشــی تشنه ترندبرای باتوبــودن. وهرچه دســت نیافتنــــی باشی

هرچــه مغــرورترباشــی

تشنه ترندبرای باتوبــودن...

وهرچه دســت نیافتنــــی باشی

بیشتــربه دنبالــت می آیند...

امـــان ازروزی که غروری نداشتــه باشــــی

وبی ریــابه آنهـامحبـت کنــی...

آنوقــت توراهیــچ وقــت نمی بینند...

ســـــــاده

ازکنارت عبــــورمی کنند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید