خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

اگر از برخورد من ناراحت شدی مطمئن باش مشکل از

اگر از برخورد من ناراحت شدی مطمئن باش مشکل از

اگر از برخورد من ناراحت شدی
مطمئن باش مشکل از توعه
قانون من برخورد با هر کس
درست مثل خودشه ... (: ❗️

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

آدَما فَقَطً حَرًفَنٌ

آدَما فَقَطً حَرًفَنٌ

آدَما فَقَطً حَرًفَنٌ

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

{کُوچًیکً تَرینً دُروغً می تونهِ بُزُرگ تَرینً اِعتِمادُ اَز بِین بِبَره

{کُوچًیکً تَرینً دُروغً می تونهِ بُزُرگ تَرینً اِعتِمادُ اَز بِین بِبَره

{کُوچًیکً تَرینً دُروغً می تونهِ بُزُرگ تَرینً اِعتِمادُ اَز بِین بِبَره !!!!
دُروغِ کُوچیک وُ بُزُرگ مَمًنوعً

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

قشنگی چشم به خماری و رنگی بودنش نیس به اینه

قشنگی چشم به خماری و رنگی بودنش نیس به اینه

قشنگی چشم به خماری و رنگی بودنش نیس
به اینه که دنیال هر کس و نا کسی نباشه

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

سرنوشت پلی هست که تو ساختی به سمت کسی که دوستش

سرنوشت پلی هست که تو ساختی به سمت کسی که دوستش

سرنوشت پلی هست که تو ساختی به سمت کسی که دوستش داری...

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

لطفا چشم‌هاتو نبند. من غیر از اونا چیز دیگه‌ای برای

لطفا چشم‌هاتو نبند. من غیر از اونا چیز دیگه‌ای برای

لطفا چشم‌هاتو نبند. من غیر از اونا چیز
دیگه‌ای برای دیدن ندارم!

نظرات برای این پست غیر فعال است