لحظه  بروز رسانی 
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

دوست مجازی من...
چند وقت است برایت مینویسم
و تو میخوانی
وگاهی تو مینویسی و من میخوانم

دوست مــــــــــجازی من

این روزها درد دلهایمان را
به زبان نمی آوریم
تایپ میکنیم

مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود
روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم

نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی!

مشاهده همه ی 5 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

دلهای پاک خطانمیکنندفقط سادگی میکنندو امروز............

سادگی پاکترین خطای دنیاست

مشاهده همه ی 9 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

کاسب کهنه کار من! باز بساط مي کني؟
جنس دلت به شهر ما، خوب فروش مي کند، عشق حراج مي کني؟
قلب اجاره مي دهي؟ نرخ خريدنت مرا، خانه به دوش مي کند...

مشاهده همه ی 7 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش

پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت

ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیری

 تـــو کــه هر روز به صحرا میری

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم

ورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم

 ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی

نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرت

پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تو را

  یک جو از عقل به سر نیست تو را

به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی

بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری

بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری

 بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار

تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس

بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس

مشاهده همه ی 4 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

زندگی انسان دو قسمت است :قسمت اول در انتظار قسمت دوم و قسمت دوم در حسرت قسمت اول.

مشاهده همه ی 3 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

گشت ارشاد ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻫﺮﺩﺧﺘﺮﻯ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻣﻮﻯ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺎﺧﻦ ﺩﺭﺍﺯ
ﻭﺍﻩ ﻭﺍﻩ ﻭﺍﻩ
ﭘﻴﺪﺍ ﺑﺸﻪ،
ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻫا
ﻧﻪ ﻓﻠﻔﻠﻰ،
ﻧﻪ ﻗﻠﻘﻠﻰ،
ﻧﻪ ﻣﺮﻍ ﺯﺭﺩﻛﺎﻛﻠﻰ،
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﻓﻴﻖ ﻧﺸﻪ،
ﺗﺎ ﺧﻴﻂ ﺑﺸﻪ!!

مشاهده همه ی 5 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

به یارو ﻣﯿﮕﻦ: پسرت ﺣﺸﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﻪ.
ﻣﯿﮕﻪ: ﺣﺸﯿﺶ ﭼﯿﻪ
ﻣﯿﮕﻦ: ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﻓﻀﺎ


ﺷﺐ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ، ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﮐﺒﺮ ﺣﺸﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﯽ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ: ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﮕﻪ؟
ﻣﯿﮕﻪ: ﺧﻔﻪ ﺷﻮ، ﺗﻮ ﻓﻀﺎ ﺩﯾﺪﻧﺖ....

مشاهده همه ی 4 نظر
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤
مو قشنگمو قشنگ
❤❤❤✘✘✘ABOLFAZL ✘✘✘❤❤❤

یکی از اعصاب خوردکُن ترین سوژه های بعد عید(دوره راهنمایی)...!!!

موضوع انشاء:تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟

پاسخ بنده : " با عمت " 

والا!!!

مشاهده همه ی 8 نظر