خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
Samr Raha
عاشقعاشق
Samr Raha
🌟🌟🌟🌟🌟

🌟🌟🌟🌟🌟

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 4 نظر
Samr Raha
عاشقعاشق
Samr Raha

از غم عشق تو بیمارم و می‌دانی تو داغ

از غم عشق تو بیمارم و می‌دانی تو داغ

از غم عشق تو بیمارم
و می‌دانی تو
داغ عشق تو بجان دارم
و می‌دانی تو
وحشی_بافقی

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Samr Raha
عاشقعاشق
Samr Raha

بڪَذار بہ تو فڪر ڪنم و دلتنڪَت باشم

بڪَذار بہ تو فڪر ڪنم و دلتنڪَت باشم

بڪَذار
بہ تو فڪر ڪنم
و دلتنڪَت باشم
بہ خاطر تو ڪَریہ ڪنم
و بخندم و فاصلہ‌ے
وهم و یقین را بردارم ..
؟؟

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Samr Raha
عاشقعاشق
Samr Raha

ساقی جان جانی شمع دل ویرانی ویران دلم را

ساقی جان جانی شمع دل ویرانی ویران دلم را

ساقی جان جانی
شمع دل ویرانی
ویران دلم را بین ،ویران خراباتم
مولانا_جان📷📷

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Samr Raha
عاشقعاشق
Samr Raha

بـــاش . تا جان برود در طلبت ،

بـــاش . تا جان برود در طلبت ،

بـــاش ...
تا جان برود
در طلبت ،
جانانم
سعدے

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[ŋafiseh]
[ŋafiseh]

زندگی را ورق بزن. هر فصلش را خوب بخوان

زندگی را ورق بزن. هر فصلش را خوب بخوان

زندگی را ورق بزن...
هر فصلش را خوب بخوان
با بهار برقص
با تابستان بچرخ
در عاشقانه قدم بزن
با زمستانش بنشین و چایت را
به سلامتی نفس کشیدنت بنوش
زندگی را باید زندگی کرد،
آنطور که دلت می گوید.
مبادا زندگی را دست نخورده
برای مرگ بگذاری

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 1 نظر
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

در جامعه های استبدادی اگر مقررات و قوانین کوچک رعایت

در جامعه های استبدادی اگر
مقررات و قوانین کوچک رعایت شود،
می توان قوانین بزرگ را زیر پا گذاشت.

جورج اورول

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

قانون تخطی‌ناپذیر همیشه همین بوده، وقتی به آرزویت می‌رسی

قانون تخطی‌ناپذیر همیشه همین بوده، وقتی
به آرزویت می‌رسی که دیگر خیلی دیر شده

استیو تولتز
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

در جامعه های استبدادی اگر مقررات و قوانین کوچک رعایت

در جامعه های استبدادی اگر مقررات و قوانین
کوچک رعایت شود، می‌توان قـوانـیـن بزرگ را
زیر پا گذاشت ...

جورج اورول
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
یاشار«همسفرعشق»
یاشار«همسفرعشق»

همیشه نمیشه زن ها رو بـا پـول شـاد کرد با

همیشه نمیشه زن ها رو بـا پـول شـاد کرد
با ارزشترین هدیه که میشه به یک زن داد
توجه است؛ توجهی مداوم ...

پائولو كوئيلو
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید