خـــوش اومــــــــــــدیـــــــــــــد
بروز رسانی 
مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322115903 از مدیر گروه لاله های سرخ

.

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322115900 از مدیر گروه لاله های سرخ

{-57-}

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322115897 از مدیر گروه لاله های سرخ

{-7-}

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر محمد
امیر محمد
چشم ها

چشم ها

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
شیطونشیطون
امیر

همچون رودخانه باشیم هرگاه شخصی به مابدی کرد

همچون رودخانه باشیم

هرگاه شخصی به مابدی کرد

از بدی آن شخص بگذریم

مانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد و آنها راشستشو میدهد

شاید باگذشت، تغییرش دادیم …

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
شیطونشیطون
امیر

میان مرغان مهاجر آن که در انتهاست شاید ضعیف ترین باشد

میان مرغان مهاجر آن که در انتهاست شاید ضعیف ترین باشد …

شاید امّا …

دل بسته ترین است …

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید