افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان


بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

گفتی که: چو خورشید زنم سوی تو پر
چون ماه شبی می کشم از پنجره سر
اندوه ...
که خورشید شدی ... تنگ غــــروب!
افسوس ...
که مهتاب شدی ... وقت ســــــــحر!

"فریدون مشیری"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

آن غنچه که نشکفت به گلشن شب ماست
کامی که روا نمیشود مطلب ماست

در عشق دو چیز است که پایانش نیست
اول سر زلف یار و اخر شب ماست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

امــروز دســت گیــر
کــه فــردا،
از دســت رفتــه اســت؛
انســان خستــه‌ای کــه نجــاتــش بــه دســت تــوســت . . .

"فریدون مشیری"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

با چنین مهر، چنان قهر، چه جایی دارد؟
بشکن! اما دل ما نیز خدایی دارد

رد نکن درخور اگر نیست، که همچون دل من
شعر من ساده اگر هست، صفایی دارد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

هیچوقت برای فهمیدہ شدن فریاد نزنید

آنڪه شما را بفهمد؛ صدای سڪوتتان را

بهتر می شنود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

گاهی باید از دیگران فاصله بگیریـد ...

اگر اهمیت دادند
ارزشتان را خواهیـد فهمیـد،
و اگر اهمیتی ندادند
خواهیـد فهمیـد کجا ایستاده ایــد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

زن را باید
مثل دسته ای آلاله
بغل زد
باید مثل رزهای مخمل
بوئید و بوسید
باید مثل محبوبه شب نوازش کرد
تا عطرش در خانه بپیچد
زن را باید دید
باید فهمید
باید نفس کشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

چایت را بنوش و نگران فردا نباش
از گندم‌ زار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها …
نیما یوشیج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

هیچ خنجری را،
به تیزی انتظار ندیده‌ام.
از تو چه پنهان،
مسافر خانه‌ای ویرانه‌ام.
تمام عمر منتظر آمدن کسی بوده‌ام،
که هنوز نرفته است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید