تولدت مبارک
لحظه  بروز رسانی 
Zahra-Shooshtari
مهربونمهربون
Zahra-Shooshtari

اَز خُــودددددم َخُوشَـََـم میــ ـآد.  میـבونــــے چــ را؟  چــــــــــوטּ خِیلیــــا" م

اَز خُــودددددم َخُوشَـََـم میــ ـآد... 
میـבونــــے چــ را؟ 
چــــــــــوטּ خِیلیــــا" میـــخوآטּ سَــر بِــه تَنَــــم نباشـﮧ . . . 
بـــــــــدم... بـــــــــداخـــــــــلـــــــــاقـــــــــم... 
مـــــــــغـــــــــرورم... 
خـــــــــودـــــــــمو مـــــــــیــــــگـــــــــیـــــــــرم... 
مـــــــــن ايــــــنـــــم... هــــمــــيـــــنــى كـــــــه مــــيـــبــــيــنــى... 
مـــــــــدلمـــــــــه.... 
اون که باس مارو دوس داشته باشه، داره..... 
تو دوس نـــــــــداری؟؟؟ هــــــــــرررررری
دوستان عشق

مشاهده همه ی 1 نظر
Zahra-Shooshtari
مهربونمهربون
Zahra-Shooshtari

وقتی یکـــــــیـــو دوســـــتــــــــــ داریـــــــــ.اشکــِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِـــِ

وقتی یکـــــــیـــو دوســـــتــــــــــ داریـــــــــ...

...

اشکــِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِـــِِِِشو در نیــــــار ...

...

با اشــــــکـــاش از چشـــــــاش میــــــــِِِِِِِـفتی...

...

ازش فاصـِِِِِِِـــــــِِِِِِِِِِله نگیر اگه سِِِِــــــــــرد شه دیگه درستـــــــ نمیشهـــــــــــ ...

...

باهاش قهــــِِِِِـــــــــِِِِِِِِِِِر نکن دعِِِِــــــــواش نکنـــــــــــِِِِِِِِِِِ..

...

میره پشـــتــــــــِِِِِِِِــــ یکی دیگه قایـــــِِِِِِِــم میــــــِِِِِِشه....

مشاهده همه ی 2 نظر