لحظه  بروز رسانی 
mahsa .gh
خواب آلودخواب آلود
mahsa .gh

برای داشتنت خدا را هم کلافه کرده ام مخاطب خاص مرتضی

برای داشتنت خدا را هم 
کلافه کرده ام 
مخاطب خاص 
مرتضی

مشاهده همه ی 8 نظر

من رابــطه هایی را دوســت دارم که دو طــرفه


من رابــطه هایی را دوســت دارم که دو طــرفه اند...

هــر دو می‏کوشــند برای ادامــه دار شــدنش...

.

.
هــر دو خطــر می کنــند...
هــر دو وقــت می گــذارند...
هــزینه می کنــند...


هر دو برای یک لحظــه بیــشتر، در کنــار هــم بــودن

با زمــان هــم می‏جنــگند...


من عاشــــق رابطــه‏های دو طــرفــه‏ام.
رابطه هــایی که بــرای هر دو طرف ادامــه ‏اش،

با ارزش‏تــرین چــیز دنــیاست.
بــــرای هــــر دو...!

...بغض سرد...
مشاهده همه ی 2 نظر