لحظه  بروز رسانی 
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==

░▒چنــב وقتـیــ ـωـت ؛░▒░▒هــر چـهـ مـیــ گرבمـــ░▒هیــچ حرفـیــ بهـتــر از ωــکـــوتــــ

░▒چنــב وقتـیــ ـωـت ؛░▒

░▒هــر چـهـ مـیــ گرבمـــ

░▒هیــچ حرفـیــ بهـتــر از ωــکـــوتــــ پـیـــבا نـِمـیــکـنمــــ,░▒

░▒نـگـآهـــمـــــ امٌـــآ . . . ! ░▒گــاهـیــ حــرفــــ مـیــ زنـــב؛░▒

░▒گـاهــیــ ؋ـریــآב مـیــ کشـــב؛░▒

░▒و مـن همیشـهـ بـهـ בنـبـالـــ کــωــیـــ مـیــ گــرבمـــ؛░▒

░▒کـهـ بفهـمــــב!░▒

░▒این نگــآهــ خـ ωـتـهـ ؛ ░▒

چـهـ مـیــ خـوآهــב بـگــویـــــב ...!░▒

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==
محمــــــــــــــــــــــــــد .....سلام غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه==

من باختــم . . . به خـود بـاختــم !!  به تصویــر

من باختــم . . . به خـود بـاختــم !! 
به تصویــر غلـط فرشتـه های آدمـ نمــا بـاختــم . . . 
حـال کـه حماقتــ هایــم را می شمــارمـ . . . 
آرامــ . . . آرامــ . . . 
ایـن جمـله در ذهنــم طنیــن انـداز می شـود 
سنـگـ بــاش .... 
تا سنگسار نشوی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید