لحظه  بروز رسانی 
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺁﯾﮑﯿﻮ: ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺵ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻢ ﻫﻮﺵ ﺩﯾﺮﻓﻬﻢ ﮐﻢ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺁﯾﮑﯿﻮ:
ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﺗﯿﺰﻫﻮﺵ
ﺑﺎﻫﻮﺵ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﮐﻢ ﻫﻮﺵ
ﺩﯾﺮﻓﻬﻢ
ﮐﻢ ﻓﻬﻢ
ﻧﻔﻬﻢ
ﮔﯿﺞ
ﭘﺮت
دختر !!
ینی پسر نیستی اگه کپی نکنیاااا...
پرچمو بگیرین من فرار کنم

مشاهده همه ی 12 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

یکی بلندش میکنه ، یکی راستش میکنه ، یکی چربش میکنه

یکی بلندش میکنه ، یکی راستش میکنه ، یکی چربش میکنه یکی با درازش حال میکنه.
.

.

.

.

.

.

.

.

ای بر پدره این مو لعنت با این مدلش

مشاهده همه ی 5 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

دختر : عزیزم کجایی؟ پسر : سرمای بدی خوردم عزیزم

دختر : عزیزم کجایی؟
پسر : سرمای بدی خوردم عزیزم . مجبور شدم تو خونه بمونم و استراحت کنم
دختر: من پارک پشت خونتونم پس از اونی که توبغلته فاصله بگیر یه وقت اونم سرما نخوره

پسر:اسکول زنگ زدی به خط ثابت خونمون

مشاهده همه ی 7 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

دختره پست گذاشته بود: بچه ها معنی I Dont Know چی

دختره پست گذاشته بود:
بچه ها معنی
I Dont Know
چی میشه؟؟
بعد یه پسر نظر گذاشته و نوشته: نمیدونم
دختره هم تو جوابش نوشته:
تو که نمیدونی علط میکنی نظر میذاری...! :|

مشاهده همه ی 5 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

ﻣﯿﮕﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻮﺍ ﻫﻤﺶ ﻻﯼ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﮔﺎ ﺭﻭ

ﻣﯿﮕﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻮﺍ ﻫﻤﺶ ﻻﯼ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺸﺘﻪ

ﺑﺮﮔﺎ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻭ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ :
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ...

مشاهده همه ی 4 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

دختره با 20 تا پسر و دختر عکس گرفته و پیش

دختره با 20 تا پسر و دختر عکس گرفته و پیش هم واستادن اونوقت استاتوس زده:

به سراغ من اگر می آیی نرم و اهسته بیا نکند که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من!!

ماشاالله اینا تنهاییشون اینجوریه سرشون شلوغ بشه چیکار میکنن؟

مشاهده همه ی 1 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

  دختر : عزیزم کجایی؟ پسر : سرمای بدی خوردم

 

دختر : عزیزم کجایی؟
پسر : سرمای بدی خوردم عزیزم . مجبور شدم تو خونه بمونم و استراحت کنم
دختر: من پارک پشت خونتونم پس از اونی که توبغلته فاصله بگیر یه وقت اونم سرما نخوره

پسر:اسکول زنگ زدی به خط ثابت خونمون

مشاهده همه ی 2 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

دختره پست گذاشته بود: بچه ها معنی I Dont Know چی

دختره پست گذاشته بود:
بچه ها معنی
I Dont Know
چی میشه؟؟
بعد یه پسر نظر گذاشته و نوشته: نمیدونم
دختره هم تو جوابش نوشته:
تو که نمیدونی علط میکنی نظر میذاری...! :|

مشاهده همه ی 1 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

ﻓﺮﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ : _1 ﭘﺴﺮﺍ : (ﺑﻐﻞ

ﻓﺮﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ :
_1
ﭘﺴﺮﺍ :
(
ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ): ﻣﻤﺪ ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﻔﺨﻪ 240 ﺟﻮﺍﺑﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻻﻣﺼﺐ !!! ﺍﻭﻥ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﭼﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻩ
ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ . ﻣﺮﺽ ﻫﻨﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺰﻭﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ
(
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﯼ) : ﺟﻮﺍﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ 4ﺭﻭ ﺗﻪ ﮐﻔﺸﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺯﻭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺵ ﺑﯿﺎﺭ ﻧﻮﺑﺘﯽ
ﺑﺪﻩ ﺑﺮﻩ !!!!
ﻣﻤﺪ: ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺱ ﺏ ﺩﺱ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺎﻻ ﺏ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ
_2
ﺩﺧﺘﺮﺍ:
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ... ﺍﻟـــــــــﻬﻬﻬﻪﻫﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ...
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻫﻬﻬﻪ ﻫﻬﻪ
(
ﺍﻟﻬﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ

مشاهده همه ی 4 نظر
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣
ناراحتناراحت
Masoud♣♥مدیر تراختوریا & پرپرواز♥♣

ﻓﺮﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ : _1 ﭘﺴﺮﺍ : (ﺑﻐﻞ

ﻓﺮﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ :
_1
ﭘﺴﺮﺍ :
(
ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ): ﻣﻤﺪ ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﻔﺨﻪ 240 ﺟﻮﺍﺑﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻻﻣﺼﺐ !!! ﺍﻭﻥ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﭼﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻩ
ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ . ﻣﺮﺽ ﻫﻨﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺰﻭﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ
(
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﯼ) : ﺟﻮﺍﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ 4ﺭﻭ ﺗﻪ ﮐﻔﺸﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺯﻭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺵ ﺑﯿﺎﺭ ﻧﻮﺑﺘﯽ
ﺑﺪﻩ ﺑﺮﻩ !!!!
ﻣﻤﺪ: ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺱ ﺏ ﺩﺱ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺎﻻ ﺏ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ
_2
ﺩﺧﺘﺮﺍ:
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ... ﺍﻟـــــــــﻬﻬﻬﻪﻫﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ...
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻫﻬﻬﻪ ﻫﻬﻪ
(
ﺍﻟﻬﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ

مشاهده همه ی 1 نظر