لحظه  بروز رسانی 
µоᶋⱥµµⱥᶁ
مهربونمهربون
µоᶋⱥµµⱥᶁ

⇦مـــــا اَز اونـــــاشیــــم کِـــه اَگــــر ظاهِرِمـــــون بـه قَشَنگــــــی خِیلیـــــ

t769vxix1a1f.gif


مـــــا اَز اونـــــاشیــــم کِـــه اَگــــر ظاهِرِمـــــون بـه قَشَنگــــــی خِیلیــــــا نیـــس ✘✘✘

پیـــش خــــودِمــــون خـــــوشحــــــالیم کِــه باطِـــنِمـــون اَز خِیلیـــــا قَشَنگـــــــتَره

بزن باران
نظرات برای این پست غیر فعال است
µоᶋⱥµµⱥᶁ
مهربونمهربون
µоᶋⱥµµⱥᶁ

✍ﻣ‍ــــــــﺨﺎﻃ‍ـــــــــــﺐ ﺧ‍ــــــــــــــــﺎﺹ ﺍﻭنیہ↯ڪہ↯ ﺑ‍ــــــــــﺨﺎﻃ‍ــــــــــﺮ

ﻣ‍ــــــــﺨﺎﻃ‍ـــــــــــﺐ ﺧ‍ــــــــــــــــﺎﺹ
ﺍﻭنیہ↯
ڪہ↯
ﺑ‍ــــــــــﺨﺎﻃ‍ــــــــــﺮش
ﺭﻭﺯي ﭼ‍ــــــــــــــﻨ‍ــــــــــﺪ
ﺑﺎﺭ
⇩ﺁڹ لایڹ⇩ م‍ـــــــــيشی
♡بي ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ♡ ﻣﯿﺮۍ ﺗﻮ ﭘ‍ــــــــــﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ببیني
⇦ﺁﺧ‍ــــــــــﺮﯾ‍ــــــــــﻦ ﺑﺎﺭ
ﮐﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ➣
ﭼﯽ نوشتہ➣
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ➣
↯چشمٺ↯
میوفته بہ یہ کامن‍ٺ خاص ↯زیر↯
پستش
داغوڹ میشي➣
★خوردمیشي➣
ولي مثݪ همیشہ سڪوٺپستاشو ﺩﻧﺒﺎݪ میڪنيﺷﺎﯾﺪبفہمي↻بہ چي فڪرمیڪنہ⇨
ﺷﺎﺩﻩ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ
ﺧﻮﺑﻪ➣
ﺑﺎ↻
غصہﻫﺎﺵ غصہ ﻣﯿﺨﻮﺭي

ﺑﺎ↻
ﺷﺎﺩﯾﺎﺵ ﺷﺎﺩ میشي➣
ﻣ‍ــــــــﺨﺎﻃ‍ـــــــــﺐ ﺧ‍ــــــــــــــــﺎﺹ
اونیہ↯
ڪہ↯
بہ ﻋﺸﻘﺶ
ﭼﻨﺪ
ﺳﺎعٺ
⇩ﺁڹ لایڹ⇩
ﻣﯿﻤﻮني
ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﯿﺎﺩ
ﺍﻣﺎ⇨
ﻭﻗﺘﯽ اومد⇦نمی تونی⇨
ﯾﻪ↻
ﭘﯿﺎﻡ
ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮسٺي➣
ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﭙﺮسي➣
ﻣ‍ــــــــﺨﺎﻃ‍ـــــــــﺐ ﺧ‍ــــــــــــــــﺎﺹ
اونیہ↯ڪہ↯ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻋﺸﻖ
ﺍﻭڹ↻
ﻣﯿﺎﯼ ﺍینجا➣
ﻣ‍ــــــــﺨﺎﻃ‍ـــــــــﺐ ﺧ‍ـــــــــــــــﺎﺹ
اونیہ↯ڪہ
↯تو ⇨
قلبت
⇦نہ
روی زبونٺ↻
ﻣ‍ــــــــﺨﺎﻃ‍ـــــــــﺐ ﺧ‍ــــــــــــــﺎﺹ
اونیہ↯
ڪہ↯
‌⇦از ٺہ⇨
دلٺ دوسش داشٺہ باشي➣
⇦و اینو ازتو
⇦ چشاٺ و⇦لرزش صداٺ
☆بتونہ☆
بخونه

نظرات برای این پست غیر فعال است
µоᶋⱥµµⱥᶁ
مهربونمهربون
µоᶋⱥµµⱥᶁ

← خــدایا ؟ کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . . مــی خــواهـــم

← خــدایا ؟
کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .
مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !
ایـن یـک اعــتـراف اســت →
مـــــــــــــــــن . . .
➠➟

بریدم . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است
µоᶋⱥµµⱥᶁ
مهربونمهربون
µоᶋⱥµµⱥᶁ

مَن دیوانه نیســـــتم.✘ فَقط کَمی تنـهایم ❢ هَمیــــن! ➶ چِـــرا

مَن دیوانه نیســـــتم.
فَقط کَمی تنـهایم

هَمیــــن!

چِـــرا نِگاه میکُنی
تَــنها ندیده ای
بِـــه مَن نَخند

مَن هَم روزگاری عزیز دِل کَســـی بودَم…بــودَن یـا نـبـودَن…مساله این اَســـت…
♜♖
هـَســتم…میروی سُـراغ دیـگری…
نــیـســتم … مـیـروی سُـراغ دیـگـری…
دیدَن ایـن لَحظه ها,بـاوَر کُن زَجـــر آور اَســت.
زجر آور…

فَلـسـفه ی بـودَن مَن ،پـوچ اَسـت اِنگار

کـی گُفته زَمان طلاســت؟

مَن مزه مزه اَش کردم…

زَمان عین الکله…ثانیه ثانیه میسـوزونه میره تو عُمق وجودِت…
مَست مَست کِــه شُدی, چِشــاتو باز میکنی
میبینی عُمرِت گُذشــته و تو موندیو خُماری اَز دَســت رَفتن یِکـْــ عُمـر…

حال کِــه رَفته ای…
دِلم بیشـــتر اَز خودم برای تو می سوزد

فِکر میکنی
کَســـی بِــه اَندازه ی مَن دوسـتت خواهد داشــت !!


نظرات برای این پست غیر فعال است