لحظه  بروز رسانی 
رسول
گرفتارگرفتار
رسول


 : آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!!
 حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!! 
تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!!!!!! 
بردرخانه نوشتند؛ درگذشت..‌.✔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده دست بکشد و رها کند و قبول کند که جنگیدن بس است … گاهی باید بگذاری سرنوشت بیاید روزگار خودی نشان بدهد و همه چی دست به دست هم دهد تا اوضاع رقم بخورد و تو ساکت و سرد تنها ورق بخوری

مشاهده همه ی 1 نظر
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ !
ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤﺎﻡ میـــــشی
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻢ!
ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺮﻣﺖ،
ﺳﺮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ...

مشاهده همه ی 1 نظر
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

نقش صدای حمیرا و جواد یساری در صنعت حمل و نقل جاده ای، کمتر از گازوییل نیست! {-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

بیقرار تر از معنی مطلق انتظارم
امروز نمیدانم کجایی ؟
اما میسپارمت به دعای فرج عاشقانی که روزه دارنند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

بیقرار تر از معنی مطلق انتظارم
امروز نمیدانم کجایی ؟
اما میسپارمت به دعای فرج عاشقانی که روزه دارنند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

گاهی دریا هوس می کند به ساحلش سر بزندبرایش مهم نیست که دستش را می گیرد یا نهمهم اثبات وفاداری دریاست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
گرفتارگرفتار
رسول

راه که میروی


عقب میمانم


نه این که نخواهم با تو هم قدم باشم


میخواهم پا جای پایت بگذارم


میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی در آغوشش نکشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید