لحظه  بروز رسانی 
mahya
mahya

🍁 هنگام ‌دلخـوری ، نامهربـانی ها را تـاب بیاوریم

🍁 هنگام ‌دلخـوری ، نامهربـانی ها را تـاب بیاوریم

🍁
هنگام ‌دلخـوری ، نامهربـانی ها را تـاب بیاوریم ...
مبـادا ایـن وسـط حُـرمتـی شـکـسـتـه شـود
کـه تـاوانـش سـال هـا تـنـهـایـی بـاشـد...( :

مشاهده همه ی 2 نظر
mahya
mahya

🍁 خَـلق عالَـم گـر شـونـد اَغـیـار و خَـصـم

🍁 خَـلق عالَـم گـر شـونـد اَغـیـار و خَـصـم

🍁
خَـلق عالَـم گـر شـونـد
اَغـیـار و خَـصـم
نیـسـت غـم گـر یـار
بـاشــد یــار مـا{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید