لحظه  بروز رسانی 
"مرضیه"
مشکوکمشکوک
"مرضیه"

💔این متن خیلی دلنشینه💔 وقتی از

💔این متن خیلی دلنشینه💔 وقتی از

💔این متن خیلی دلنشینه💔


وقتی از ی نفر می رنجی وقتی بگه ببخشی حتی اگهﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش

 

ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ....

 

ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه....

 

ﯾﻪ ﭼﯿــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ......

 

ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ....

 

ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ

 

و ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ....

 

ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ..... ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ!

 

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــه

 

یه چیز سنگین به اسم ((حرمت))

مشاهده همه ی 16 نظر
"مرضیه"
مشکوکمشکوک
"مرضیه"

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . ! یـــــکــــ

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . ! یـــــکــــ

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

یـــــکــــ دل . . . !

یـــــکـــ آســـمــــان

یـــــکــــ بــــغـــض

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی...

مشاهده همه ی 21 نظر