لحظه  بروز رسانی 
مســــــــیحاسلطانــــــــی
مهربونمهربون
مســــــــیحاسلطانــــــــی
🙂

🙂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مســــــــیحاسلطانــــــــی
مهربونمهربون
مســــــــیحاسلطانــــــــی

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﯽ ﺑﺮﻭ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﺮﻡ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﯽ ﺑﺮﻭ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﺮﻡ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﯽ ﺑﺮﻭ ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﺮﻡ . . .
.
.
.
ﭘﺲ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻢ ﻧﮑﻦ ،
ﻣﻦ
ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ
ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ !
.
ﻧﻪ
.
"ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ"

مشاهده همه ی 1 نظر
مســــــــیحاسلطانــــــــی
مهربونمهربون
مســــــــیحاسلطانــــــــی

منومحمدرضاشعبان زاده کنسرت دیشب یزد95/06/21

منومحمدرضاشعبان زاده کنسرت دیشب یزد95/06/21

منومحمدرضاشعبان زاده کنسرت دیشب یزد
95/06/21

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید