لحظه  بروز رسانی 
مریم پارسا
ناراحتناراحت
مریم پارسا
پست شماره 307177669 از مریم پارسا

......

مشاهده همه ی 3 نظر
مریم پارسا
ناراحتناراحت
مریم پارسا
پست شماره 306548978 از مریم پارسا

.......

مشاهده همه ی 3 نظر
مریم پارسا
ناراحتناراحت
مریم پارسا

غریبه نبودیم اماتبسمی را از یکدیگر دریغ می کردیمدر جاده های

غریبه نبودیم اماتبسمی را از یکدیگر دریغ می کردیمدر جاده های

غریبه نبودیم اما
تبسمی را از یکدیگر دریغ می کردیم
در جاده های مه آلود صبحدم 
غریبه نبودیم اما
کلامی را از یکدیگر دریغ می کردیم 
در لحظه های عطشناک نیمروز
غریبه نبودیم اما
چتر آشنایی را از یکدیگر دریغ می کردیم در غمبارش بی وقفه ی غروب 
                            
                                                             " جلیل قیصری "

مشاهده همه ی 4 نظر