لحظه  بروز رسانی 
مهرداد محمدیان
گرفتارگرفتار
مهرداد محمدیان
تاشارگ عاشق منه

.........

مشاهده همه ی 2 نظر
مهرداد محمدیان
گرفتارگرفتار
مهرداد محمدیان

ماسربازانی بودیم که هیچوقت به خانه برنگشتیم

ماسربازانی بودیم که هیچوقت به خانه برنگشتیم

ماسربازانی بودیم که هیچوقت به خانه برنگشتیم.

مشاهده همه ی 7 نظر
مهرداد محمدیان
گرفتارگرفتار
مهرداد محمدیان
فصلها زودگذرندوفانی

فصلها زودگذرندوفانی......

مشاهده همه ی 38 نظر
مهرداد محمدیان
گرفتارگرفتار
مهرداد محمدیان

برای کوچه‌ های پیچ در پیچ گیسوانت باید شاملو

برای کوچه‌ های پیچ در پیچ
گیسوانت
باید شاملو را خبر کنم
خیام دو خط شعر بگوید
و بنان تصنیف کند
قصه‌ ی گیسوانت سر دراز دارد.
مخاطب خاص.

مشاهده همه ی 3 نظر
مهرداد محمدیان
گرفتارگرفتار
مهرداد محمدیان
چشمان تو

چشمان تو.....

مشاهده همه ی 2 نظر