لحظه  بروز رسانی 
Giso13
Giso13

بامهربونیت،مرزی که بین قلبمون بود رو شکستی Mehrdad7629

بامهربونیت،مرزی که بین قلبمون بود رو شکستی
Mehrdad7629

مشاهده همه ی 2 نظر
مهردادمحمدیان
گرفتارگرفتار
مهردادمحمدیان

هوای زندگی ابریست چشمان شیرین بارانی. مزارفرهادبی عابراست ومتروکه

هوای زندگی ابریست چشمان شیرین بارانی.
مزارفرهادبی عابراست ومتروکه
خانه توپرازامواج گل وفرشته.
پشت دیوارهای خانه ات رنگین کمانیست که به آسمان میرسد
به همان آسمان عاشقی که به ایوان خدامنتهی میشود.
گیسو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهردادمحمدیان
گرفتارگرفتار
مهردادمحمدیان

بهشت کوچکی بودوقتی توآنجابودی،صبحگاهان نسیم گندمزارهارامواج میکردواینک درحسرتی درحسرت بهتر

بهشت کوچکی بودوقتی توآنجابودی،صبحگاهان نسیم گندمزارهارامواج میکردواینک درحسرتی درحسرت بهتر

بهشت کوچکی بودوقتی توآنجابودی،صبحگاهان نسیم گندمزارهارامواج میکردواینک درحسرتی درحسرت بهترین روزهایت
روزهادیرمیگذرندوهجرتت روزبه روزتازه ترمیشودوماهرصبح راشبی تازه آغازمیکنیم وازروزهاخبری نیست.
بادوحشیانه دراین اطراف میرقصد،به گمانم جای قاصدکهاراگرفته وخبری راحامل است.
میگویدکه فصلی سرد درراه است به بلندای تاریخ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Giso13
Giso13

خبرت هست که دلتنگ نگاهت شده ام بی قرار تو

خبرت هست که دلتنگ نگاهت شده ام
بی قرار تو و چشمان خمارت شده ام

خبرت هست دلم مست حضور تو شده
عاشق و شیفته ی زنگ صدایت شده ام

خبرت هست که باران بهارم شده ای
چون پرستوی مهاجر نگرانت شده ام

خط به خط زنده گی ام پر شده از بودن تو
خبرت نیست و شادم که فدایت شده ام
Mehrdad7629

مشاهده همه ی 6 نظر
Giso13
Giso13

روزها خیلی پرمشغله هستند ساعت ها خیلی کمند ثانیه

روزها خیلی پرمشغله هستند
ساعت ها خیلی کمند
ثانیه ها خیلی سریعند
اما همیشه وقتی هست که بهت بگویم :
حالت خوبه ؟ دلم برایت تنگ شده است
Mehrdad7629

مشاهده همه ی 4 نظر
Giso13
Giso13

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه

حوصله خواندن ندارم
حوصله نوشتن هم ندارم
این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود
نه با نوشتن
دلم تو را می خواهد
Mehrdad7629

مشاهده همه ی 3 نظر
مهردادمحمدیان
گرفتارگرفتار
مهردادمحمدیان

من ازجاده های متروکه ی بی عابرمی آیم،کسی راندیدم. گذرم

من ازجاده های متروکه ی بی عابرمی آیم،کسی راندیدم.
گذرم به قبرستان فرهادهای گمراه افتاد،گمراه نشدم.
به معبدعاشقان لیلارفتم،عاشق نشدم.
تورادیدم:عاشق شدم.
(مهرداد،گیسو)

مشاهده همه ی 2 نظر
مهردادمحمدیان
گرفتارگرفتار
مهردادمحمدیان
داداش

داداش....

مشاهده همه ی 11 نظر
مهردادمحمدیان
گرفتارگرفتار
مهردادمحمدیان

آن شب دل کویری من میان دریای چشمانت کم آورده بود

آن شب دل کویری من میان دریای چشمانت کم آورده بود.
آن شب شبیه خون چشمانت مرواریدخداراتاساحل دریاهاآورده بود.
گیسو

مشاهده همه ی 6 نظر