لحظه  بروز رسانی 
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺯﺭﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۰، ﺍﻫﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﻫﺪﺷﺖ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺯﺭﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۰، ﺍﻫﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﻫﺪﺷﺖ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺯﺭﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۰،
ﺍﻫﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﻫﺪﺷﺖ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮏ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯﺵ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸﺪ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
700 ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﺷﺖ، ‏(ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮏ‌ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ۱۶۰ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﺷﺖ ‏) !!!

ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻭ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺧــﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
...
ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﺯﺭﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﯿﺮﺑﺎﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺭا ﻣﯽﺯﺩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﻭ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ 4 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ 6 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.

ﺻﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﮏ‌ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ‏(Sniper‏)، ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﮏ‌ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭا ﺍﺟﯿﺮ ﮐﺮﺩ !!!
ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﮔﺎﻧﻒ SVD ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﯾﻞ ‏(ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮏ‌ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ) دقت کمتری داشته و قدیمی‌تر بوده است.
ﺍﻭﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻌﺜﯽ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ‌ﺩﯾﺪﻩ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﺩ ﺍﻣﺎ ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﯾﻞ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻋﺮﺍﻕ ﺭا ﺯﺩﻩ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﻏﺮﻭﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺯﻧﺪﻩ‌ﯾﺎﺩ ﺯﺭﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺑﺴﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ...

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﯾﻞ ‏(ﺗﮏ‌ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ) ﺭا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺭﺳـــــﻮﻝ ﺯﺭﯾﻦ چه ﮐسی ﺑﻮﺩ...
ﺯﺭﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺖ ؛ ◥ﮔــــﺮﺩﺍﻥ ﺗـــﮏ ﻧﻔﺮﻩ◣ !

ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭ
ﺍﺭﺯﺷ‌ﻬﺎﯾﺶ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿ‌ﺸﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺁﺭﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺬﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﺳﻼﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺭﻭﺣﺖ ﺷﺎﺩ ... ﯾﺎﺩﺕ ﺗﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻤﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯿﺴﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺖ
ﭘﺮﺭﻫﺮﻭ، ﺍﯼ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻩ!

مشاهده همه ی 3 نظر
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

میشه عروسی نگیریم؟خاک برسرم!مگه میشه؟مردم چی میگن؟میشه جهیزیه رو ساده تر

میشه عروسی نگیریم؟خاک برسرم!مگه میشه؟مردم چی میگن؟میشه جهیزیه رو ساده تر

میشه عروسی نگیریم؟خاک برسرم!مگه میشه؟مردم چی میگن؟

میشه جهیزیه رو ساده تر بدیم؟خاک برسرم!مگه میشه؟مردم چی میگن؟

سوال!

چرا ادما ازدواج میکنن؟خوب سنت پیغمبره!

چرا جشن میگیرن؟خوب پیغمبر گفته ولیمه ازدواج دادن مستحبه!

یه سوال دیگه!

همون پیغمبر هم نگفته ازدواج هارو ساده بگیرین؟نگفته؟پس چرا حرفای پیغمبرو گزینش میکنیم؟

هر چی خوشمون بیاد قبول میکنیم هرچی خوشمون نیاد رد؟؟؟؟

اگه حرفای کسی برامون باارزشه همش رو قبول کنیم!اگر نیست هیچکدوم رو قبول نکنیم.

خودمونیما!چه مسلمونای باحالی هستیم!حرفای پیغمبرمونوگزینش میکنیم!

مقام معظم رهبری هم کم فرمودن ازدواج هارو ساده بگیرین؟ماهایی که صفحه اصلی موبایلمون عکس اقاست!داخل در کمددیواری اتاقمون عکس اقاست!تو کیف پولمون عکس اقاست!رو در و دیوار خونمون پر عکس اقاست...ماهایی که دم به دقیقه میگیم جانم فدای رهبرم...سید علی لب تر کند جان را فدایش میکنم...چقدر به حرفاش گوش کردیم؟چقدر عمل کردیم؟

بیاین حرف مردم رو رها کنیم و عمل کنیم....

بسم الله...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

برگشت گفت : آخه اين چيه سرت كردي مثل امل ها

برگشت گفت : آخه اين چيه سرت كردي مثل امل ها

برگشت گفت : آخه اين چيه سرت كردي مثل امل ها !!مثل اين كه باورت نشده قرن 21 و مثل مردم عصر حجر مي گردي؟!
گفتم: واقعا؟! عصر حجر يعني كي؟
 
گفت:چه مي دونم 14 قرن پيش.
 
گفتم:چه جالب 14 بيشتره يا16؟
 
گفت : چه سوالايي ميكني معلومه 16!
 
گفتم: پس 16 قرن پيش عصر حجر تره تا 14 قرن پيش 

گفت:معلومه
 
گفتم: پس شما با اين حساب بايد دمده تر باشيد كه مثل مردم 16 قرن پيش مي گرديد اونم چه زماني موقعي كه بهش مي گفتن عصر جاهليت ديگه از اسمش هم پيداست كه خيلي دمده است...
 
ديگه پي اش رو نگرفت گذاشت رفت 

افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون مائده 50
 
آيا حكم جاهليت را مي جويند و چه حكمي براي يقين آورندگان از حكم خدا بهتر است ؟
 
و لا تبرجن تبرج الجاهلية احزاب 33
 
و به همسرانت بگو خود را چنان زنان جاهل نيارايند
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

مردم ما چادر را انتخاب كرده ‏اند. البته ما هيچ وقت

مردم ما چادر را انتخاب كرده ‏اند. البته ما هيچ وقت

مردم ما چادر را انتخاب كرده ‏اند. البته ما هيچ وقت نگفتيم كه «حتماً چادر باشد، و غيرچادر نباشد.» گفتيم كه «چادر بهتر از حجاب‌هاى ديگر است.» ولى زنان ما می ‏خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، پيش از آن‏كه يك حجاب اسلامى باشد، يك حجاب ايرانى است. مال مردم ما و لباس ملى ماست.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

هر چه بیشتر به شاخ و برگ گل نظاره می کرد،

هر چه بیشتر به شاخ و برگ گل نظاره می کرد،

هر چه بیشتر به شاخ و برگ گل نظاره می کرد، بیشتر محو زیبایی اش می شد.

دستش را دراز کرد تا در اختیار بگیرد...


ولی خارها مزه درد را به او چشاندند تا دریابد


اگر حفاظی برای گل نبود، چنین با طراوت و زیبا نمی ماند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

امام صادق عليه السلام : از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین

امام صادق عليه السلام : از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین

امام صادق عليه السلام :


از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و همین براى فتنه‌ى

صاحب آن دل بس است.


تحف العقول، ص 305

نظرات برای این پست غیر فعال است
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...
خوشتیپخوشتیپ
ای پیــــرتــریـــن جوان تاریخ بـــرگـــرد...

چــــــــــرا    و     چــــــــــــــــــــــــــــــگونه؟

چــــــــــرا    و     چــــــــــــــــــــــــــــــگونه؟

چــــــــــرا    و     چــــــــــــــــــــــــــــــگونه؟

مشاهده همه ی 3 نظر