لحظه  بروز رسانی 
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

❄🎁🎂🍬🎈تولدت مبارک زمستانی جان🎈🍬🎂🎁❄ @HoDa1988

 لینک
❄🎁🎂🍬🎈تولدت مبارک زمستانی جان🎈🍬🎂🎁❄ @HoDa1988

🎁🎂🍬🎈تولدت مبارک زمستانی جان🎈🍬🎂🎁

@HoDa1988

مشاهده همه ی 4 نظر
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

يادت باشد
نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

همسفرعشق...
نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

مَحڪوُم بہ تنْهایی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

لبـخنـدعـشـق
نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

یادگارِ ماندگار
نظرات برای این پست غیر فعال است
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله  اِغتَنِمْ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ ; حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و فَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، و شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و غَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ .;

 پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار ; زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.;

كنز العمّال : 43490.

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
نظرات برای این پست غیر فعال است