لحظه  بروز رسانی 
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

وقت خودکشی ما گرگ هاست بگذار جنگل بماند برای خرگوش های

وقت خودکشی ما گرگ هاست
بگذار جنگل بماند برای خرگوش های زیبایی که ادعای شیری می کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

داشتن  دوستي   كه  آدم نسبت به او احساس     آرامش     مي  كند يكي  از  بهترين چيز هاي   دن

داشتن  دوستي   كه  آدم نسبت به او احساس     آرامش     مي  كند يكي  از  بهترين چيز هاي   دن

داشتن  دوستي   كه  آدم نسبت به او

 

احساس     آرامش     مي  كند

 

يكي  از  بهترين چيز هاي   دنياست  .


مشاهده همه ی 4 نظر
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

گاهـــــی " دلت " .از سن و ســـــالت مـــــی گیرد

گاهـــــی " دلت " .از سن و ســـــالت مـــــی گیرد

گاهـــــی " دلت " ...
از سن و ســـــالت مـــــی گیرد ... !!! میخواهـــــی " کودک " باشـــــی .....!
کودکــــی که ...
به هر بهـــــانه ای ...
به " آغــــــــوشِ " غمخواری ...
پنــــــاه می برد !!!
و ...
آســـــوده " اشک " مـــــی ریزد !!!
هـــــــــی ... ؛
بزرگ ک باشــــی ...
بایـــــــد ... :
" بغض هـــــــای " زیادی را ...
" بی صـــــدا " دفن کنــــــی .....!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

وقتی کهپوشاندن چند تارمو درمحیط اجتماع مهمتر از مقابلهبا فسادهای درون

وقتی که
پوشاندن چند تار
مو درمحیط اجتماع مهمتر از مقابله
با فسادهای درون جامعه بشود...عدالت از بین
میرود!

وقتی که
کنترل ظاهر و
صحبتهای مهماندار هواپیما مهمتر
از نظارت فنی پیش از پرواز بشود...
امنیت از بین میرود!

وقتی که
تفکیک جنسیتی
مهمتر از احترام به حقوق انسان ها
و ایجاد فرصت های برابر بشود... آزادی از بین
میرود!

وقتی که
فیلتر کردن،
سانسور و پارازیت انداختن مهمتر
از حذف آسیب های اجتماعی بشود... شادابی از بین
میرود!

وقتی که
فروش و سود بیشتر
مهمتر از هزارجور پالم و زهر مار
تو مواد غذایی بشود... سلامت از بین
میرود!

وقتی که
تقلب و کپی کاری
مهمتر از اندیشه و ایده پردازی
برای پیشرفت بشود... خلاقیت از بین
میرود!

وقتی که
ساخت و ساز بیشتر
مهمتر از حفظ محیط زیست بشود... طبیعت از بین
میرود!

وقتی که
دلواپسی عقیدتی
دانشجویان مهمتر از دلواپسی های
علمی شان بشود... دانش از بین
میرود!

وقتی که
دروغ و ریاکاری در
ارتباطات مهمتر از صداقت و راستی
بشود... اخلاق از بین می
رود!

وقتی که
صدای بوق ماشین
های مدل بالا مهمتر از صدای تیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

ﻫﺮﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ !ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ:ﯾﮑﯽ ﺍﺯ

ﻫﺮﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﺶ ﻣﯿﺒﺴﺖ ﻭ ﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ !!! ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ،
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ !
ﺩﻟﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﻣﯿﮑﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻡ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺨﺺ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﺮﯾﺤﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﮑﻨﻨﺪ!
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺭﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯿﮑﻨﺪ !
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ !
ﭘﺲ ﺳﭙﺎﺱ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ .
ﺳﭙﺎﺱ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ
ﺩﻫﯿﻢ .
ﻭﺳﭙﺎﺱ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍﮐﻪ
ﺑﺎﻫﻤﻪ ﻋﯿﺒﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ .
ﺁﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

پسر 16ساله ای از مادرش پرسید:مامان برای تولد 18 سالگیم چی

پسر 16ساله ای از مادرش پرسید:مامان برای تولد 18 سالگیم چی کادو میگیری?? مادر:پسرم هنوز خیلی مونده،،، پسر 17ساله شد،،، یک روز حالش بد شد مادر اورا به بیمارستان برد دکتر گفت پسرت بیماری قلبی داره پسر از مادرش پرسید???مادر من میمیرم??? مادر فقط گریه کرد،،، پسرتحت درمان بود ،،، همه فامیل برای تولد 18 سالگی اش تدارک دیدند وقتی پسر به خانه آمد متوجه نامه ای که روی تختش بود افتاد،،،،،،، پسرم، اگر این نامه را میخوانی یعنی همه چیز عالی انجام شده یادته یه روز پرسیدی برای تولدت چی کادو میخوای??و من نمیدونستم چه جوابی بدم من قلبم رو به تو دادم ازش مراقبت کن و تولدت مبارک،،،، هیچ چیز توی دنیا بزرگتر از قلب مادرو عشقش نیست ،،،،
.
.
.
. کُلُفتیه صِداتو بِه رُخِ

"مادری "

که چجوری صُحبَتْ کَردَنو بهت یاد داده نَکِش |:

دِلِش بِشکَنه کُل زِندِگیت میشکَنِه : ((((

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ : ﺧــــﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !ﻟﻄﻔﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮﺕ ﻫﺎﯾـــــــﻢ

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ : ﺧــــﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻟﻄﻔﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮﺕ ﻫﺎﯾـــــــﻢ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮑﻦ ..
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﻫـــــــﺎ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻛﻪ
ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑــــــﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mostafa__4030
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa__4030

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﮮ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺮﻭﮮ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻫﺮ ﮐﺴﮯ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ " ﺷﺪ " ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺧﺘﺮﺕ " ﻧﯿﺴﺖ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺏ " ﺳﻼﻡ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ " ﻋﻠﯿﮏ " ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻥ
ﺧﺎﻟﮯ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ " ﻣﺮﺩ "
ﺑﺎﺷﮯ ﻧﻪ " ﻧﺮ ..."
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ " ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ " ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ " ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭﯾﺖ " ﺭﺍ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ " ﯾﮏ "
ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﮯ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﮮ " ﯾﮏ " ﺩﺧﺘﺮ " ﻣﺮﺩ "
ﺑﺎﺷﮯ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﺧﺘﺮ " ﺗﻮﺟﻪ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ " ﭘﺎﮎ " ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﮮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮮ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻖ " ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﮯ ﻧﻪ ﺑﺎ
" ﻫﻮﺱ " ﻟﺒﺶ ﺭﺍ
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ " ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﮯ ﻧﻪ "ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮ "
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﻝ " ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ " ﻧﯿﺴﺖ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺣﺴﺎﺱ " ﺍﺳﺖ؛ﻣﮯﺷﮑﻨﺪ
ﺍﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﯽ ﻣﺮﺩ ,,,,,,,
رژلب رنـــــگـے زدن خیلی قشنگه
اما واسه وقتے که عشقت بخواد لبات رو ببوســـــه
پیرهن کوتاه عــروسـکے پوشیدن خیلے قشنگه
اما وقتے قشنگه که عشقت از بیرون میاد و خسته هست و با دیدنت تو اون لباس، خستگے از یادش میره
موهاے بلند قشنگه . . .
اما وقتے قشنگه که قراره عشقت نازشون کنه . . .
حتی قشنگه که خودتو لوس کنی واسش
قشنگه که دلبرے کردنو بلد باشے
{-t19-}فقط یادت باشه براے کسے که بهش تعلق دارے
نه همه ے پسراے دورت . . .

ســـــلامتے هــــمه دخترایــــے کہ هـــمه وجــودشـون مــــالـــــه یــک نفـــر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید