لحظه  بروز رسانی 
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

تفاوتی که من با بیشتر مردم دارم در این است

تفاوتی که من با بیشتر مردم دارم در این است

تفاوتی که من با بیشتر مردم دارم
در این است که من نمی گذارم
ترسم مرا از حرکت متوقف کند
و بهانه ای باشد
برای فراموش کردن رویاهایم "

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

من زندگی را نه در «قلب» که می شکند،

من زندگی را نه در «قلب» که می شکند،

من زندگی را
نه در «قلب» که می شکند،
نه در «حواس» که تیرگی می گیرد،
بلکه در «مغز» که فرسوده نمی شود
و بیش از همه دوام می آورد
نهاده ام . . .!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

یک روز از این روزها از سر درخت خانه ی

یک روز از این روزها از سر درخت خانه ی

یک روز از این روزها
از سر درخت خانه ی پدری ات
سیب گلابی میچینم
ارام
از سر
عشق
درون گوشت میگویم
دوستت دارم
شکوفه ی سیبم
که هیچ باغبانی
نگفته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

ᗷE YOᑌᖇᔕEᒪᖴ ᑭEOᑭᒪE ᗪOᑎ'T ᕼᗩᐯE TO ᒪIKE YOᑌ ᗩᑎᗪ YOᑌ ᗪOᑎ'T

ᗷE YOᑌᖇᔕEᒪᖴ ᑭEOᑭᒪE ᗪOᑎ'T ᕼᗩᐯE TO ᒪIKE YOᑌ ᗩᑎᗪ YOᑌ ᗪOᑎ'T

ᗷE YOᑌᖇᔕEᒪᖴ ᑭEOᑭᒪE ᗪOᑎ'T ᕼᗩᐯE TO ᒪIKE YOᑌ ᗩᑎᗪ YOᑌ ᗪOᑎ'T ᕼᗩᐯE TO ᑕᗩᖇE
خـودت بـاش مـردم مـجـبـور نـیـسـتـن ازت خـوشـشـون بـیـاد تُ مـجـبـور نـیـسـتـی اهـمـیـت بـدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید