لحظه  بروز رسانی 
سامان
سامان

خزانم را تو فهـمیدی هـلاڪم ڪن بہ یڪ دیدار

خزانم را تو فهـمیدی هـلاڪم ڪن بہ یڪ دیدار

خزانم را تو فهـمیدی
هـلاڪم ڪن بہ یڪ دیدار
بہ اینڪہ من بفهـمم تو
بہ من دلبستہ اے بسیار
سلامم تو سڪوتم تو
نماز و هـم سجودم تو
چہ آغاز خوش آهـنگی
فقط آغوش تو اے یار...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

نفست عطر اقاقے دارد دل من بوسہ تو ڪم دارد

نفست عطر اقاقے دارد دل من بوسہ تو ڪم دارد

نفست عطر اقاقے دارد
دل من بوسہ تو ڪم دارد
تو بہ فریادم رس
ڪہ چنین ناز بہ دل
میخواهـد
عطش عشق تو هـم
میماند
تو مرا ڪام بدہ از عشقت
اے هـمہ باور من
دل من در پس این گوشهـ
تو را میخواند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

خودش میدونہ ڪہ حرفاش دروغهـ ندارم هـیچ حسے روے حرفاش

خودش میدونہ ڪہ حرفاش دروغهـ ندارم هـیچ حسے روے حرفاش

خودش میدونہ ڪہ حرفاش دروغهـ
ندارم هـیچ حسے روے حرفاش
ندارم هـیچ حسے روے قولاش
نمیبندم نفس آغوش رویاش
برام یڪ راہ پر سنگ آب و سختهـ
نمیخوام باشہ اون هـفتہ بہ هـفتهـ
بہ جورے زندگے مو سر ڪشیدهـ
ڪہ زجرش هـیچ جورے یادم نرفتهـ
بقاے موندش بر صد دروغهـ
محبتهـاش خیالے روے بوقهـ
میدونہ باورش هـرگز نڪردم
ڪہ دلبستن بہ اون یعنے دروغهـ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

بہ تو چیزے بجز بوسہ ندارم تو را در جان

بہ تو چیزے بجز بوسہ ندارم تو را در جان

بہ تو چیزے بجز بوسہ ندارم
تو را در جان و قلبم میسپارم
هـمہ عشقے هـمہ دار و ندارم
نباشے من از این دنیا چہ دارم
سلام ت مهـربانے خندہ ات عشق
بہ قلبم بوسہ اے از تو نوشتش
چہ چشمانے چہ ابرو تر ڪمانی
بہ قلبم تا هـمہ دنیا بمانی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

گفتم سزاے سپردن بہ تو دل این بود رفتے ازم

گفتم سزاے سپردن بہ تو دل این بود رفتے ازم

گفتم سزاے سپردن بہ تو دل این بود
رفتے ازم دور بریدے ازم دل واے چہ زود
حرافامو گفتم سپردم دلو من خاطرت
هـر جا ڪہ رفتے نموندے چے موندہ باورت
اصلا مهـم نیست نمونو تمامو خط بزن
هـر چے ازت موند ازت هـست یہ جورے پس بزن
با تو عذابہ سپردن یہ دنیا خاطرهـ
از من بگیرو تموم ڪن یہ دریا فاصلهـ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

دعا ڪردم برات شاید روا شهـ تمامہ درد تو از

دعا ڪردم برات شاید روا شهـ تمامہ درد تو از

دعا ڪردم برات شاید روا شهـ
تمامہ درد تو از دل دوا شهـ
دعا ڪردم برات با من بمونی
من و از سهـم دل با خود بدونی
چہ هـا گفتم بهـت یادت ڪہ موندهـ
هـمین حالت دل و سمتت ڪشوندهـ
برام ڪمتر نڪن این احتیاج و
میخوام قسمت ڪنم راہ علاج و...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

هـر جورے هـر جا یہ گوشہ اے تنهـا

هـر جورے هـر جا یہ گوشہ اے تنهـا

هـر جورے هـر جا
یہ گوشہ اے تنهـا
ڪنج دل ابرا
پیدا تو میشی...
میدونم هـیچ جا
نمیڪنم پیدا
چون تو گل زیبا
تو آخریشی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

قسم خوردم غزل اشڪے نبینم ڪہ از چشمون تو ویلونہ

قسم خوردم غزل اشڪے نبینم ڪہ از چشمون تو ویلونہ

قسم خوردم غزل اشڪے نبینم
ڪہ از چشمون تو ویلونہ باشهـ
تو آهـنگہ نگاہ آتشینت
ڪسے غیر از دلم دیوونہ باشهـ
قسم خوردم غزل باور ڪنے ڪهـ
بہ قد آسمونهـا میپرستم
برام یڪ اتفاق بهـترینهـ
ڪہ دستات مینشینہ روے دستم
میخوام چیزے بغیر از اون نگاهـت
نمونہ رو خیال بے قرارم
بلند از هـر صدایے من بگم ڪهـ
چہ خوشبختم تو رو اینگونہ دارم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

بہ تو از هـیچ میگفتم تو هـم از هـیچ میخواندی

بہ تو از هـیچ میگفتم تو هـم از هـیچ میخواندی

بہ تو از هـیچ میگفتم
تو هـم از هـیچ میخواندی
تقابل دارد این با هـم
عجب احساس زیبایی
نشان در بے نشانے هـا تو داری
مسیر سبز و تلخ انتظاری
نمیگویم بہ تو هـرگز قراری
نمیدانم دگر از من چہ داری...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامان
سامان

اشڪ چشمام و نبین غربت دنیام و ببین غم

اشڪ چشمام و نبین غربت دنیام و ببین غم

اشڪ چشمام و نبین
غربت دنیام و ببین
غم فردام و نبین
حالتہ الان و ببین
روزگارم رو نبین
نبین ڪہ موندم رو زمین
یہ خیال نقطہ چین
موندہ ازم بیا ببین
سر مست عاشقی
هـر جا برم ترڪم ڪرد
ڪے اومد نفس بهـم داد و
ڪمے درڪم ڪرد
ڪے اومد قول و غزل خوند و
غم و فاصلہ داد
اومدش با خندہ هـاش شادے ڪہ نهـ
خاڪم ڪرد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید