لحظه  بروز رسانی 
❻ZάhЯά ❻
بی‌حالبی‌حال
❻ZάhЯά ❻

من◀∅ زاپاس عشق ∅▶کسی نمیشم ✘ چون مادرم ♡


من◀∅ زاپاس عشق ∅▶کسی نمیشم ✘
چون مادرم ♡
منو  واسه ←نقش اول →زاییده✔
گرفتی ؟؟؟ هرررررری囟▷◁

مشاهده همه ی 5 نظر
❻ZάhЯά ❻
بی‌حالبی‌حال
❻ZάhЯά ❻

✫ همــٓـٓـٓـٰـٰٓٓـٰٰٓٓٓـِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٰٓٓـٰٓـٓــِٰٰٰٰٰٰٰــٓــہ یادشـون میمونــــٓـٓـٓ

✫ همــٓـٓـٓـٰـٰٓٓـٰٰٓٓٓـِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٰٓٓـٰٓـٓــِٰٰٰٰٰٰٰــٓــہ یادشـون میمونــــٓـٓـٓـٰـٰٓٓـٰٰٓٓٓـِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٰٓٓـٰٓـٓــٓـــِٰٰٰٰٰٰٰـه ◣◣
        ◣◣   باهاشْـْـْـِْْـِْْـِْْـْْْـْْْـِْْـِْْـِْْـِْْـْـْـْــِٰٰٰٰٰٰٰـۅڹ
                چیڪــــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍِْْْــِْْـِْْـِْْْْـِْْْْــِْْـِْْـْـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍــــِٰٰٰٰٰٰٰـار◢◢ ڪــــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍِْْْــِْْـِْْـِْْْْـِْْْْــِْْـِْْـْـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍــــِٰٰٰٰٰٰٰـردی

✍ولـــــــِٰٰٰٰٰٰٰـــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــِٰٰٰٰٰٰٰــٓٓـٰٓــٰٓـٰٓٓـٰٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٓـــــــــِٰٰٰٰٰٰٰـے
یادشـِٰٰٰٰٰٰٰـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــؤڹ نـِٰٰٰٰٰٰٰـمیمـْـْـْـْـٍٰٓـٍٓـٍٰٓـٍٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٰٓٓـْـْونہ
براشـــٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـــًٌُِــََِــًٌُِــََِــًٌُِـ‌ـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍــِٰٰٰٰٰٰٰـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍــؤڹ چیڪـــٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍــــًٌُِــََِــًٌُِــََِــًٌُِـ‌ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍــار
           کـٰٰٰٰٓٓٓٓـــردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

خوش بحالتون باز کودک درون شما چیزای مَعقول ازتون میخواد کودک

خوش بحالتون باز کودک درون شما چیزای مَعقول ازتون میخواد کودک درون من هی به من میگه شیطونی کن{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید