لحظه  بروز رسانی 
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

عکس و تصویر{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}

مشاهده همه ی 178 نظر
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ دخترای ﺯﺷﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﭼﺎﻩ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ دخترای ﺯﺷﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮ
ﭼﺎﻩ ......
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﺩﺭﺵ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺍﺻﻼ دختر ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻴﻤﺶ ﺗﻮ ﭼﺎﻩ
دختر ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻐﻠﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍ . ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ؟ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﺎ دختر ﺯﺷﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺟﺬﺍﺑﺘﺮ{-7-}{-42-}{-7-}

مشاهده همه ی 63 نظر
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

قربون این دخترای ایران برم که انقد جو گیرن

قربون این دخترای ایران برم که انقد جو گیرن ...
مسابقات والیبال که میشه عاشق معروف وسیدموسوی میشن !
تو جام جهانی عاشق حقیقی شدن !
ماه رمضونا، دل به احسان علیخانی میبندن !
ماه رمضانم تموم بشه با اغاز سریال ساخت ایران ۲دوباره عاشق گلزار میشن ...
باصدای محسن یگانه بیهوش میشن
و باصدای مرحوم پاشایی زنده میشن ..!
ولی ما پسرا هنوزم که هنوز عاشق جنیفر لوپزیم{-26-}{-26-}{-26-}

مشاهده همه ی 64 نظر
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

رﻭﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ دختراﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ . . .

رﻭﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ دختراﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ = ﺑﺪﻭﻥ ﻋﮑﺲ
ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ = ﻋﮑﺲ ﯾﻪ ﺣﯿﻮﻭﻥ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً موش ﯾﺎ گربه
ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻡ = ﻋﮑﺲ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ
ﻣﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ = ﻋﮑﺲ ﯾﻪ دخترﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً انجلیا جولی
ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﻢ = ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
ﻣﺎﻩ ﺷﺸﻢ = ﻋﮑﺲ ﻧﺼﻔﻪﺿﻮﺭﺗﺶ، ﺳﯿﺎﻩُ ﺳﻔﯿﺪ
ﻣﺎﻩ ﻫﻔﺘﻢ = ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ، ﺳﯿﺎﻩُ ﺳﻔﯿﺪ
ﻣﺎﻩ ﻫﺸﺘﻢ = ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺗﺶ
ﻣﺎﻩ ﻧﻬﻢ = ﻋﮑﺲ با شال
ﻣﺎﻩ ﺩﻫﻢ = ﻋﮑﺲ ﺑﯽ شال
ﻣﺎﻩ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ = ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ
ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ = ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﻩ!!!!

مشاهده همه ی 28 نظر
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

1436364120302705_large.jpg

مشاهده همه ی 22 نظر
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

http://up.vbiran.ir/uploads/2189414044166562736_Screenshot_2014-07-03-18-40-01.png 

مشاهده همه ی 10 نظر
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥
عاشقعاشق
♥رضـــــــــــ♥ـــــــــــا♥

26b017aa07db5d1ebbb94b6791dcb172-425

مشاهده همه ی 15 نظر
♥Arghavan♥مدیر گروه فردین سلطان قلبها
عاشقعاشق
♥Arghavan♥مدیر گروه فردین سلطان قلبها

ه کوه گفتم عشق چیست ؟ لرزید به ابر گفتم عشق چیست؟

ه کوه گفتم عشق چیست ؟ لرزید
 
به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید
 
به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید
 
به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد
 
.
 
.
 
و به انسان گفتم عشق چیست؟
 
اشک از دیدگانش جاری شد و گفت:
 
دیوانگیست!!

مشاهده همه ی 2 نظر
♥Arghavan♥مدیر گروه فردین سلطان قلبها
عاشقعاشق
♥Arghavan♥مدیر گروه فردین سلطان قلبها

 فکرشو بــکــن.نــصــف شــب بــارون شــدیــد بــبــاره،مـــاهــم تــو تــخــت کــنــار ه

 فکرشو بــکــن...
نــصــف شــب بــارون شــدیــد بــبــاره،مـــاهــم تــو تــخــت کــنــار هـــم خــوابــیــده بــاشــیــم..
یــهــو صــدای یــه رعــدو بــرق خــفــیــف بــیــاد جــفــتــمــونــو بــیــدار کــنــه..
از تــرس بــرگــرده طــرف مــن و دســتــمــو بــذاره رو کــمــرش..مــنــم واســه ایــنــکــه بــیــشـتــر احـســاس امــنــیــت کــنــه مــحــکــم بــغــلــش بــگــیــرم و تــا صــبــح کــنــارش بــیــدار بــمــونــم..

مشاهده همه ی 5 نظر
♥Arghavan♥مدیر گروه فردین سلطان قلبها
عاشقعاشق
♥Arghavan♥مدیر گروه فردین سلطان قلبها

ـ ـو بـ ـرو… مـ ـن هم برای اینکـ ـه راحـ

ـ ـو بـ ـرو…

مـ ـن هم برای اینکـ ـه راحـ ـت تربروی…

می گویـ ـم : برو “خیـ ـالی نیسـ ـت “

امـ ـا…

کیسـ ـت که ندانـ ـد…

بی تـ ـو…

تنهـ ــا چیـ ـزی کـ ــه هسـ ـت…

“خیـ ـال توسـ ـت” …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید