لحظه  بروز رسانی 
Cat
Cat

آقا جان! به حال غربت شما

1404110889742438_large.jpg

آقا جان!

به حال غربت شما چرا؟!!!

دلم به حال غريب خودم ميسوزد

آخر دلي که صاحبش را نشناسد....

دل نمي شود

دلتنگيهايش معنا نميگيرد....

غصه هايش جهت ندارد...

ناله هايش قيمت پيدا نميکند ...

دل بي صاحب که خريدار ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

خاطـرم را ز شوق، آکـنـدی خـنـده بـر لب عـزیـز دُردانه

خاطـرم را ز شوق، آکـنـدی
خـنـده بـر لب عـزیـز دُردانه
سر پا دیدمـت گـُل خـنـدان
شادمانم که می روی خانه

افسران - سر پا دیدمـت گـُل خـنـدان/ شادمانم که می روی خانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

میدونم که تـوی این مدت که از هم دور بودیم


میدونم که تـوی این مدت که از هم دور بودیم خیلی سختی کشیدم...
ولی دیگه تموم شد...الان دیگه با همیم...
هیچکس نمیتونه از هم جدامون کنه...
منو تو فقط برای هم آفریده شدیم....
دوست دارم عشقم...
oojyow2evs5679sq50tu.gif


{-41-}
44663051152097993381.jpg
نمیدانــــــم،
تـــــــــو را به اندازه ی نفســــــــمــــــــ دوســـــــت دارمـــــــ،
یا نفســـمــــ را به اندازه ی تــــــــــو !؟
نمیـــــــــدانمـــــ،
چــــون تو را دوست دارم نفــــــــس میکشـــــــــمــــ،
یا نفس میکشـــــم که تو را دوســـت بدارم !؟
نمــــــیدانــــــــم،
زندگـــــــی من تکرار دوســــــــــت داشتن توســــــت،
یا تکرار دوست داشتن تـــــو، زندگی من ؟!
تنهـــــــا می دانـــــــــمـــــــ :
که دوســـــت داشتنت...
لحظهـ ،
لحــــــــــظهـ ،
لحظــــــــــــــــهــ ی
زنــــــدگیــــــــــمـــــ را مـــــــی ســـــــــازد،
وعشقـــــــتــــــــــ ...
ذرهـ ،
ذرهــــــــ،
ذرهــــــــــــــــ ی
وجــــــــــــــــــودمــــــــــــ را....

oojyow2evs5679sq50tu.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

یــ♥ـه عــشـ♥ـق دارم کـ♥ــه بـ♥ـا دنـ♥ـیـا عـ♥ـوضـ♥ـش نـ♥ـمـ♥ـیکنـ♥ـم

http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1343679717.gif


دلـــــ♥ــــمـ تنگـــــ استـــــ . ..

حــواســــمـ مــــدامـ پیــــش تــــوستــــ

شبـهــــا بـالــش کـوچـکـــمـ را بـــــﮧ جــــاﮮ تــــלּ تــــ♥ــو در آغـــوشـــمـ میفشـــارمـ

روزهــــا عکســــانتــــــ را نگـــاهـ میکنـــمـ و روﮮ صـــورتـــــ زیبـــایتــــــــ zoom میکنــمـ

آنقــدر نگـــاهتـــ میکنــــمـ کـــــﮧ متـــوجـــــﮧ نمیشـــومـ کـــــﮯاشکــــــ از چشمــــانـــــمـ جـــارﮮ شــده

آنـقـــدر غــــرق عشقــتــــــ میشــــومـ کــــــﮧ از دور و بـــــرمـ بـــــﮯ خبـــــر میشـــــومـ

صبــــح ـهـــــا در دلــــــــمـ صبـــح بخیــــر میگــویــــمـ ، بــــــﮧ روﮮ مــــــاه تــــــــو مــــــ♥ــــــرد مــــלּ

ظهـــر ـهـــــا فکـــــر اینــــمـ کــــﮧ نـــاهــــــار خــــوردهـ اﮮ؟

در خیــــالاتــــــمـ محـــــو عـشـــق بـــــازﮮ بــــا تــــــوامـ

در میــــــاלּ بـــــازواלּ قـــــــوﮮ اتــــــ گـــــمـ میشــــــومـ و از عشقتــــــــ لبــــریـــــز میشــــــومـ

طعــــمـ لبــانتــــــــ را در خیـــالاتـــــــ میچشـــمـ

بــــــــﮧ راستـــــــﮯ لبـــانتــــــ چـــــﮧ طعــــمـ خـــوشــــﮯ دارد

چـــــﮧ گــرمـــایــــﮯ دارد کــــــﮧ لبــــانــــمـ را میســــوزانـــــد حتـــــﮯ در فکـــــر و خیـــــال هــــمـ

بــوســـــﮧـهـــاﮮ نــــرمتـــــــ روﮮ پــــوستـــــــــ لطیفـــــمـ آتشـــــﮯ را در وجـــــودمـ شعلــــــﮧ ور میکنـــد

از گــــرمــــایــــش گـُـــر میگیـــرمـ ,شعلـــــﮧ ور میشـــــومـ ,میســــوزانـــمـ و خاکستــــر نمیشـــومـ

عشــــ♥ــــــق یعنــــﮯ همیــــــלּ

آتــــــش بـگیـــــــرﮮ و شعلـــــﮧ ور شــــــوﮮ و بســـوزانـــــﮯ امــــــا خــاکستــــر نشــــوﮮ

بعــــد از ســـوزانـــــدלּ آرامــــش مـطـلـقـــﮯ تمــــــامـ وجـــــودمـ را پــــــر میکنــــد

آرامـــــــــش حضـــــور تـــ♥ــــو

آرامـــــــــش عشــــ♥ـــــق پـــاکـــــ تــــــــو

خـــوشبختـــــــﮯ یعنـــــــﮯ همیـــــــלּ...

تـــــــــــ♥ــــــــو را میـــخــــواهــــــمـ تـــــــــــا ابــــــــدhttp://www.pixbaz.com/wp-content/uploads/2012/06/Tanhayiwww.pixbaz.com-7-300x187.jpg

http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1343679717.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

ایرانی ها وقتی از خونه میرنمیگن : آخیش پوسیدیم


ایرانی ها وقتی از خونه میرن

میگن : آخیش پوسیدیم تو اون چار دیواری . . ..

وقتی برمیگردن میگن : هیچ جا خونه خود آدم نمیشه . . . !

.

خود درگیری از صفات بارز ما ایرانیاست . . .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

دلت تنگ یه نفر که باشه  تموم تلاشت و هم که

57E8.jpg
دلت تنگ یه نفر که باشه 

تموم تلاشت و هم که کنی تا خوش بگذره ؛ 

و لحظه ای فراموشش کنی ، فایده نداره .... 


تو دلت تنگه ، دلت برای همون یه نفر تنگه ! 

تا نیاد ... تا نباشه .... هیچ چیز درست نمی شه ... !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

باش؛ تا بی اشتها شوم نباشی اگر نان می‌خرم


باش؛

تا بی اشتها شوم

نباشی اگر

نان می‌خرم و آب می‌خورم

باش؛

تا به هرچه غیر تو

بی اشتها شوم

مثل دو عاشق

که ساعتِ نگاه کردن را

به غذا خوردن

تلف نمی‌کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Cat
Cat

باران داره هدر میشه بیا با من قدم

{-35-}


باران داره هدر میشه بیا با من قدم بزن
دلم داره پر می‌زنه واسه تو و قدم زدن 

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز
نمی‌دونی تو این هوا چشات چه خوش‌رنگ میشه باز 

بارون هواتو داره، رنگ چشاتو داره
قدم زدن تو بارون، با تو چه حالی داره .. دلم هواتو داره 

نیستی خودت کنارم و صدات همش تو گوشمه
بارونی قشنگی که هدیه دادی رو دوشمه 

بارون حواسش به توئه اونم دلش پر میزنه
بجای من با قطره‌هاش رو شیشه‌تون در میزنه 

بارون هواتو داره، رنگ چشاتو داره 
قدم زدن تو بارون، با تو چه حالی داره .. دلم هواتو داره

امین رستمی بارون دلتنگی دوری چشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید