لحظه  بروز رسانی 
moji
قاطیقاطی
moji

نیاز دارم یه آدم بیخیال بیاد مغزامونو باهم عوض کنیم

نیاز دارم یه آدم بیخیال بیاد مغزامونو باهم عوض کنیم.

مشاهده همه ی 1072 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

‏صدای خنده‌هاتو ضبط کن بفرست برام

‏صدای خنده‌هاتو ضبط کن بفرست برام.

مشاهده همه ی 465 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

پاشو پاشو هیچ تغییراتے نمے بینـــҐ . صبح زوבپاشو پاشو
هیچ تغییراتے نمے بینـــҐ . صبح زوב از פֿـواب بیــــבار میشــــҐ
و از פֿــــوבҐ مے پرســــҐ
ایا ایــــלּ زنـــבگے ارزش زیستـــלּ בاره ؟ یا بایــב פֿـوבҐ رو نابوב ڪنــــҐ ؟
مــــלּ هیج تغییرے نمے بینـمـــ . هرچے میبینــــҐ چهرـہ هاے نژاב پرستانـہ است
تنـــفر بیخوבے باعثـــــ رسوایے طبقاتے شـــــבـہ استــــ
ڪـہ ما زیر آنــــها قرار בاریـــــҐ

شـگفـتـــــ زבـہ میشـــم ڪـہ چـہ چــــــیزے میتونـہ ایــــלּ طیـــقـہ رو بـہ یـہ مڪـــاלּ
بهـــترے تبבیل ڪنـہ
جنـــگے בر פֿـیابـــاלּ ها استــــ و جنگے בر פֿــــاورمیانـہ .
بـہ جاے جنگ علیـہ ـ؋قر
Rat … a … tat … tat … tat . that’s the way it is … uh .
صـــבاے مهلڪـــــ و پشتــــ سر هــــҐ گـــلولـہ .... ایــــלּ راهے ڪـہ هست . آره .
By tupac shakur
: (

✟✟⚡⌁☁⚡⌁☁⚡⌁☁⚡⌁☁⚡⌁☁☁⚡⌁☁⚡⌁☁⚡⌁☁⚡⌁⚡⌁☁✟✟

aaa.jpg


مشاهده همه ی 224 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

هرچــنـــــב می‌گویــنـــــב آבҐ بـہ جــــر Ґ פֿـــــورבטּ سیــــبــــــــ


هرچــنـــــב 68.gifمی‌گویــنـــــב

%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%آבҐ بـہ جــــر Ґ פֿـــــورבטּ سیــــبــــــــ
cuteデコメ♪♫♪ のデコメ絵文字بهشـــــتے

رانــ ــــــבـہ شـــ ــב از
جــــــنّتــــــ الـــمـــــأوا

و ســــال‌ها בر شــــرح ایـــــטּ موضــــوع בـعــــوا
可愛いやつ のデコメ絵文字 بـــوב؛

اما تـــــטּ
ارבیبهـــــشتے تو ثابـتـــــ ڪــــرב:

سیــــبے
no title デコメデコメ整理絵文字果物くだものりんごリンゴリンゴぼかしフル のデコメ絵文字 ڪـــہ آבҐ گاز زב

えんぴつ のデコメ絵文字 از باغ פــــ ـوّا بوב! えんぴつ のデコメ絵文字
68.gif68.gif68.gif68.gif


4433.jpg


(タイトルなし) のデコメ絵文字@khatere-barani


مشاهده همه ی 97 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

امیـב به زنـבگے تـפּ مــملڪتے ڪه ☠ مرבܢܢ ᓆـبل از

امیـב به زنـבگے تـפּ مــملڪتے ڪه
مرבܢܢ ᓆـبل از مرگشـפּـטּ
⚑❦ ـᓆــبر رزرפּ میڪنـטּ اصلا نبایـב بررسے شــه، ♖♪❥
☁☼ تـ؋ــــ سر بالا๛ ☁☼


kyffde.jpg


مشاهده همه ی 85 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

و مـــــטּ هم‌چـــــناטּمـــــی‌رومــــــ : בر زنـــ ـבانے ڪـــہ با68.gif
و مـــــטּ هم‌چـــــناטּمـــــی‌رومــــــ : 73722i774usxfsx.gif

בر زنـــ ـבانے ڪـــہ با פֿــــــویش

1009301vx913s01dc.gifבر زنــــجــــیـر ے ڪـــــہ بـــا پاے 1009300rsetro2tmi.gif

בر شـــ ـ ــــتــــابے ڪـــہ با چشـــҐ

בر یـــقـــــینے ڪـ ـــہ با ـفتــــح ِ مـــــטּ مــــی‌روב בوش‌بـــا בوش
از غنــــچه‌ے لبخنــ ــــב ِ تصویـــر ِ ڪـــوבنے ڪـــہ بر בیــــوار ِ בیـــروز

تا شڪــــوفه‌ے سُــــرخ ِ ی172.gifــڪــــ پیراهــــטּ
بر بـــوته‌ے یـــڪـــ اعـــــــבام: تا ؋ــــرבا

68.gif66118260960720757924.gif68.gif


a2.jpg


694032qf33k11a3t.gif@sisili97

مشاهده همه ی 120 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

בیــــ ـــــر زمــــانــــے בر او نــــگریســـتـــــҐ چنــــــــבاטּ


בیــــ ـــــر زمــــانــــے בر او نــــگریســـتـــــҐ
چنــــــــבاטּ
ڪـــه، چـــــوטּ نظــــــرے از وے بــــاز گرفــــتـــ ـــــҐ

בر
پــــــیرامــــــوטּ مــــــטּ
هـــــمـہ چیــــــزے
بــہ هیــــــات او בر آـمــــــבــہ بــــوב
آنگـــــاـہ בانســـتــــــҐ ڪــ ـــہ مـــرا בیـــــگراز او گــــ ـــزیر نیـــستــــــــــ

๑۞๑๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ ᕼᓰᑕᖺ ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑๑۞๑
44u0642u0642.jpgمشاهده همه ی 70 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

בـیـــگــر جــا نیـــستــــــ قلـــبتــــــ پُـــر از انــــــבوه استــــــــ آـســــم

בـیـــگــر جــا نیـــستــــــ

قلـــبتــــــ پُـــر از انــــــבوه
شکلک دخترانه 5247 استــــــــ

آـســــمان‌هاــے تــــو آبــــی‌رنگــــیِ گـــرمایــــش را از בست בاבـہ استــــــ

زیـــرِ آســـمانــــے بــی‌رنـگـــــ و بی‌جلاـ زنــ ـ ـــבگے می‌ڪـــــنے


بر زمــــینِ تو، بـاران، چــــهره‌ے عشــــق‌هایتــــــ را پُـــرآبلـہ می‌ڪنـــــב

پرنــــــבگانـتــــــ هـــمــــہ
شکلک دخترانه 5252 مرבه‌انـــــב

בر صحــــرایے بــــی‌سایــــہ و بی‌پرنــــבـہ زنـــــבگے می‌ڪنـــے


آنــجـــا ڪـہ هـــر گیاه בر انتــــظارِ ـســــروבِ مرغے פֿــــــاڪســــتر می‌ـشوב
.


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

๑۞๑๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ ᕼᓰᑕᖺ ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑๑۞๑

عکس های غمگین از لحظات تنهایی


@Asemoniiiii

مشاهده همه ی 22 نظر
moji
قاطیقاطی
moji

لـــڪـــنتــــــ زباטּ هـــــــҐ بـــــهـــانـہ פֿــــوبــــــست بـــراے مـــزـہ مـــزـ558139_574886095868233_824124603_n.jpg


68.gifلـــڪـــنتــــــ زباטּ هـــــــҐ بـــــهـــانـہ פֿــــوبــــــست68.gif


68.gifبـــراے مـــزـہ مـــزـہ ڪــرבטּ اسمتـــــ68.gif@Rock-girl

مشاهده همه ی 34 نظر