لحظه  بروز رسانی 
OMID
OMID

هوا بارانیست. شیشه! چرا بخار

هوا بارانیست. شیشه! چرا بخار

هوا بارانیست...

شیشه!
چرا بخار نمیکنی؟!

نترس رفت.....

دیگر نامش را رویت نمینویسم ّ!!!💜

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
OMID
OMID

وقتی یه نفر رو همش ببخشی این

وقتی یه نفر رو همش ببخشی این

وقتی یه نفر

رو همش ببخشی
این فرصتو ازش میگیری

که بفهمه
هر اشتباهی، یه تاوانی داره...💜

اَلمـاس هـآیِ درخشـآنـ ـــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
OMID
OMID

کسی کہ میخواد ارکستر زندگی اش و

کسی کہ میخواد ارکستر زندگی اش و

کسی کہ

میخواد ارکستر زندگی اش و
رھبری کنہ 
باید

بہ ھمہ پشت کنہ... 💜

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 6 نظر
OMID
OMID

آینه بهترین دوستمه چون

آینه بهترین دوستمه چون

آینه
بهترین دوستمه

چون
وقتایی که گریه میکنم

اون هرگز نمیخنده... 💜
‌ ‌ ‌

اَلمـاس هـآیِ درخشـآنـ ـــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
OMID
OMID

فراموشی درکار نیست نهایتش دیگه حرفی

فراموشی درکار نیست نهایتش دیگه حرفی

فراموشی درکار نیست
نهایتش

دیگه حرفی ازش نمیزنی !💜
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌    

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 1 نظر
OMID
OMID

من بحث رو ادامه میدم ولی از

من بحث رو ادامه میدم ولی از

من بحث رو ادامه میدم

ولی از یه جایی به بعد
سکوت میکنم

و میزارم کنار،
هم بحث و هم اون ادمو!💜
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌    

Avaz-e ghoo
مشاهده همه ی 3 نظر
OMID
OMID

شخصیت واقعی  یہ آدم، حرفهایی کہ بقیہ که راجع

شخصیت واقعی  یہ آدم، حرفهایی کہ بقیہ که راجع

شخصیت واقعی  یہ آدم،
حرفهایی کہ بقیہ که راجع بھش میزنن نیست...!
ببین که
اون درباره دیگرون 
چہ جوری صحبت میکنہ.... 💜

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 2 نظر
OMID
OMID

آدم بخشنده ای نیستم ولی باید بگم

آدم بخشنده ای نیستم ولی باید بگم

آدم بخشنده ای نیستم

ولی باید بگم
کہ بی لیاقت

ارزش انتقام گرفتن هم ندارہ... 💜
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌    

مشاهده همه ی 2 نظر