لحظه  بروز رسانی 
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

   تو آنجا،من اینجا،    نیمکت های دنیارا چه بد


   تو آنجا،من اینجا،

   نیمکت های دنیارا چه بد چیده اند.. 

مشاهده همه ی 16 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

     ضرورت بودنت همیشگیست.           چه در


     ضرورت بودنت همیشگیست...
    
       چه در کنار من..

                       چه در ذهن من!

مشاهده همه ی 20 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

      قلب زیبایت را در صفحه چشمانم میگذارم        

      قلب زیبایت را در صفحه چشمانم میگذارم        

 
     قلب زیبایت را در صفحه چشمانم میگذارم
  
          تا'چراغی' باشد برای روزهای دلتنگی!!

مشاهده همه ی 9 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

گاه دلتنگ می شوم، دلتنگ تر از همه دلتنگی ها.  گوشه

گاه دلتنگ می شوم، دلتنگ تر از همه دلتنگی ها...

 گوشه ای می نشینم وحسرت ها رو می شمارم،

باختن ها وصدای شکستن  را.

    نمی دانم...

من کدامین امید را نا امید کردم وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

                          که چنین دلتنگم...

مشاهده همه ی 10 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

کسی نمی داند در کنج تنهایی هایم  که می نشینم،   

کسی نمی داند در کنج تنهایی هایم 

که می نشینم،

                می نویسم و ویران می کنم،

سرنوشتی را که

                رقم خورد تا  تصویر مرا تنها  بکشد!

 اینجا،پشت پنجره ام که می نشینم

  هیاهوی خیابان مرا میکشاند

                               به روزهایی که...!
 
 افسوس! این سرنوشت از من حتی رویاهایم 

        
     را هم ربود...

مشاهده همه ی 5 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

کسی در این سوز و سرمادست هایت را نمی گیرد      

کسی در این سوز و سرمادست هایت را نمی گیرد
    
    درجیب بگذارشان ،شاید ...
  
    ذره ای خاطره ته جیب هایت مانده باشد

   
   که هنوز گرم است.

مشاهده همه ی 4 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

        دلم                

        دلم
                                 
     که میگیرد، کودک می شوم...
     
     کفش هایم تا به تا می شوند...

     دستانی می خواهم که ارامم کند،

    بهانه گیر می شوم... نق می زنم که این را می خواهم

   که ان را می خواهم..

 ولی هیچ کس نمی داند که من فقط تو را می خواهم...

مشاهده همه ی 39 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

   هنوز دلخوشم به(خدا نگهدارش).     اگر نمی خواست برگردد...
   هنوز دلخوشم به(خدا نگهدارش)...
 

   اگر نمی خواست برگردد چه اصراری بود


   که(خدا مرا نگهدارد)؟!

                                  ...

مشاهده همه ی 7 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

_خنده ام میگیردوقتی. پس از مدتها بی خبری بی انکه

_ _خنده ام میگیردوقتی...

پس از مدتها بی خبری بی انکه

سراغی از این دل دیوانه بگیری...

میگویی:

دلم برایت تنگ است

یا مرا به بازی گرفته ای 

                یا معنی واژه هایت را خوب نمی دانی....


دلتنگی ارزانی خودت

مشاهده همه ی 3 نظر
آرتیمیس
آروم و عادیآروم و عادی
آرتیمیس

عجله داشتم:تند تند راه میرفتم، محکم به چیزی خوردم . ادم

عجله داشتم:
تند تند راه میرفتم،

محکم به چیزی خوردم ...


ادم بود! 


منتظر بودم بگوید :کوری!؟

...دستش را به طرفم دراز کرد؛

با من دست داد...

او انسان بود...!!!

مشاهده همه ی 3 نظر