دِِلٍ بًَسّتٍیمُ بًِ چَنٍدِتٍآ آدَِمُآیِ فًِیک:|
بروز رسانی 
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

فرض ڪن ڪھ #خدا، درِ گوشِ لحظھ‌هایَت میگوید:

فرض ڪن ڪھ
،
درِ گوشِ لحظھ‌هایَت میگوید:
| فإنے قَریب |
مَن پیشتم
زندگے ڪن...

اِی جآن . .
🌱°•.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

خُفتھ‌ ها زنگ چیزِ خوبے نیست! شیشھ‌ ها 'سنگ' چیزِ

خُفتھ‌ ها زنگ چیزِ خوبے نیست!
شیشھ‌ ها 'سنگ' چیزِ خوبے نیست!
وصلھ‌ ها ࢪا به من بچسبانید، بھ‌ شما اَنگ چیزِ
خوبے نیست . . !
ڪَࢪے از پیشِ یڪ سھ‌ تاࢪ گذشت، گفت: آهنگ چیزِ خوبے نیست!

"آے عاشق نَشو...
ڪِھ‌ نِمیدانے دِلِ تنگ چیـزِ خوبـے نیسـت...🍃

مشاهده همه ی 3 نظر
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

هـر وقـت مـادرم میخنـدد پـدرم زیـرِ لـب دعـاےِ تحـویل سـال

هـر وقـت مـادرم میخنـدد
پـدرم زیـرِ لـب دعـاےِ تحـویل سـال میخوانـد !
خانـھ ی مـا هـر روز
سـھ چـهار مَرتبـھ از تـھِ دل عـید اسـت ❤...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

یِکے از قَشـَنگتࢪین حَـࢪفایے کھ‌ شـنید۾ ایـסּ بود کھ‌:

یِکے از قَشـَنگتࢪین حَـࢪفایے کھ‌ شـنید۾
ایـסּ بود کھ‌:
پـسࢪھ‌ بـھ‌ دختࢪھ‌ گُفت:
اینقد خـانو۾ نَباش کھ‌ حتے تو خیالـمم
بھ‌ خـود۾ اِجازھ‌ نَـد۾ ببوسمـت 🍃🐚🌙..

😻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

میگفتمـ : اگھ‌ وقتے پیـر شُدَم اومدم پیدات ڪردمو

میگفتمـ : اگھ‌ وقتے پیـر شُدَم
اومدم پیدات ڪردمو دیدمت چے؟!
اونموقع ڪھ‌ منو یادِت نمیـاد..
میگفت: بازَم بهمـ بگو"یھ‌دنیاعَسَل‌پُشتِ‌پِلڪاتھ‌"
هَمھ‌چے یادم میاد !
آخھ‌ هیشڪےجُز تُو از اینحرفا بھ‌‌ چشمام نمیزنھ‌❤.͜.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

دوسـت دارَم‍ خاطِرِھ‌ شَویم‍ مِثـلِ. . . اِݪٰهـِہ

دوسـت دارَم‍ خاطِرِھ‌ شَویم‍
مِثـلِ. . .
اِݪٰهـِہ ےِ نـازِ بَنـٰاטּ..͜💕. . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

غَمےام ڪھ‌دلش توجّھ‌ میخواد، از این مدل مچالھ‌ شدنھ‌ بچّھ‌ها

-غَمےام ڪھ‌دلش توجّھ‌ میخواد،
از این مدل مچالھ‌ شدنھ‌ بچّھ‌ها ڪھ‌ فقط باید بغل‌شون‌ڪرد و بعضاً در غیرمنطقےترین حالت، زمین‌ رو زد و گفت: زمینِ بد! زمینِ بد!
و بھ‌ بغل ڪردنش ادامھ‌ داد تا زمین افتادن‌ و فراموش ڪنھ‌..🙂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌
آروم و عادیآروم و عادی
↜✿λɴ࣫͝ɪժ❥•°‌‌

همه چیزای خوب دنیا با حرف #پ شروع میشن:

همه چیزای خوب دنیا با حرف شروع میشن:
پیتزا، پنیر پیتزا ، پیتزا پپرونی، پیتزا پپرونی پر از پنیر پیتزا،
پنج تا پیتزا پپرونی پر از پنیر پیتزا..! 😐😍♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید