لحظه  بروز رسانی 
a f s o n
مهربونمهربون
a f s o n

زیبای من سیاه اگر چشم تو باشد

زیبای من سیاه اگر چشم تو باشد

زیبای من

سیاه اگر چشم تو باشد

سرم که بر زانوان تو باشد

می‌دانم، شب از چشم‌های تو می‌آید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
a f s o n
مهربونمهربون
a f s o n

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مHدی بHرو
آروم و عادیآروم و عادی
مHدی بHرو
پست شماره 320368176 از مHدی بHرو

{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 13 نظر
مHدی بHرو
آروم و عادیآروم و عادی
مHدی بHرو

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

مشاهده همه ی 14 نظر
مHدی بHرو
آروم و عادیآروم و عادی
مHدی بHرو

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

مشاهده همه ی 28 نظر
مHدی بHرو
آروم و عادیآروم و عادی
مHدی بHرو

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

مشاهده همه ی 10 نظر
مHدی بHرو
آروم و عادیآروم و عادی
مHدی بHرو
وقتی تو نیستی

وقتی تو نیستی

مشاهده همه ی 24 نظر
مHدی بHرو
آروم و عادیآروم و عادی
مHدی بHرو

در حسرت تو آواره ترینم

در حسرت تو آواره ترینم

در حسرت تو آواره ترینم

مشاهده همه ی 4 نظر