لحظه  بروز رسانی 
رضا 57
رضا 57

تو را خوانم تو را خواهم توووووووووووووووووو را جان و جهان

تو را خوانم تو را خواهم توووووووووووووووووو را جان و جهان من...{-w67-}

مشاهده همه ی 2 نظر
رضا 57
رضا 57

تو عزیزی تو طبیبی تو سراسر عشقی قلب من بی تووووووووووووووووو

تو عزیزی تو طبیبی تو سراسر عشقی قلب من بی تووووووووووووووووو دچار است کمی راه بیا...{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا 57
رضا 57

محراب جسم من آماده عبادت عشششششق است با من رجوع کن

محراب جسم من آماده عبادت عشششششق است با من رجوع کن...{-w67-}

مشاهده همه ی 2 نظر
رضا 57
رضا 57

ای غزالی که گرفتار کمند توووووووووووووووو شدم باش تا به دام

ای غزالی که گرفتار کمند توووووووووووووووو شدم باش تا به دام غزل افتی و گرفتار من آیی...{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا 57
رضا 57

سینه به سینه دل به دل مهر توووووووووووووووووووو برگزیده ام

سینه به سینه دل به دل مهر توووووووووووووووووووو برگزیده ام...{-w67-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
رضا 57
رضا 57

اگر جان می رود گو رو غمی نیست توووووووووووووووو باقی مان

اگر جان می رود گو رو غمی نیست توووووووووووووووو باقی مان که ما را با تو کار است...{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید