لحظه  بروز رسانی 
شاهین
شاهین

زمانی است که از کلمات خسته‌ام گروه گروه

زمانی است که از کلمات خسته‌ام گروه گروه

زمانی است که از کلمات خسته‌ام

گروه گروه هجوم می‌آورند

می‌نشینند در سرم

مثل دسته‌ی پرندگان بر سر درختی

دست بر دست می‌کوبم

بانگ بر می‌کشم

می‌پرند و پراکنده می‌شوند

یک پرنده خاموش اما

نه می‌ترسد

نه می‌رود

نه آوازش را می‌خواند...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید