بروز رسانی 
One(گروه ستارگان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه ستارگان)

به سرزمین احساسم سفرکنم‎ برایت عاشقانه بسرایم وتو ‎

به سرزمین احساسم سفرکنم‎ برایت عاشقانه بسرایم وتو ‎

به سرزمین احساسم سفرکنم‎
برایت عاشقانه بسرایم وتو ‎
مست ازاین عشق ‎
خیره به چشمانم ‎
دستانم را بگیری‎
و بابوسه ای ‎
شعری تازه برلبانم بسرایی‎
من دلم میخواهد ‎
من باشم و توباشی و عشق ‎
ودیگرهیچ‎.......

{-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

گر سوختہ دل نہ اے زما دور،ڪہ ما

گر سوختہ دل نہ اے زما دور،ڪہ ما

آتش بہ دلے زنیم ڪو سوختہ نیست...

ے.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

یڪ روز من سڪوت خواهم ڪرد و تو آن روز

یڪ روز من سڪوت خواهم ڪرد و تو آن روز

براے اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهے فهمید...

ے.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

زدانہ هاے سرشڪم همیشہ در غم هجر

زدانہ هاے سرشڪم همیشہ در غم هجر

نشستہ مردم چشمم بہ سبحه‌گردانے...

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

شرم از نگاہ بلبل بے دل نمے ڪنید

شرم از نگاہ بلبل بے دل نمے ڪنید

ڪز حجر گل نواے فغانش بہ حنجر است...

ے.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید