لحظه  بروز رسانی 
مهتاب
قبراققبراق
مهتاب
پست شماره 312857910 از مهتاب


مشاهده همه ی 19 نظر
مهتاب
قبراققبراق
مهتاب

1432704378707584.png

مشاهده همه ی 88 نظر
مهتاب
قبراققبراق
مهتاب

اینجا دختر که باشی : سربه زیرباشیومعصوم تورامحکوم

دختر که باشی ... |پست های دخترانه


اینجا دختر که باشی :


سربه زیرباشیومعصوم تورامحکوم میکنندبه داهاتی بودن

مدرن باشی وامروزی محکوم میشوی به بی خانواده بودن

اینجادخترکه باشی :

وقتی هیچ توجهی به پسرنکنی میگویندشکست خورده است

وقتی برای حرف پسرتره خردمیکنی میگویندکارش همین است

هواتاریک نشده بایدخانه باشی پسرنیستی بگوینددنبال نان حلال است..

 

سلامتی همه دخترا لایک

مشاهده همه ی 26 نظر
مهتاب
قبراققبراق
مهتاب
پست شماره 309965843 از مهتاب


مشاهده همه ی 14 نظر