لحظه  بروز رسانی 
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

  ↞ببیــــن ❁دختــرجـــوڹ❁ ♛ﻣُﻬـــّﻢْ ترین♛ْ⇜ﺟَـﻬـﯿــﺰﯾـــِہ ﯾـِــہ دﺧْـــﺘَﺮ⇝ ⇙ﺑــدڹ دســ

 

 ↞ببیــــن ❁دختــرجـــوڹ

♛ﻣُﻬـــّﻢْ ترین♛ْ⇜ﺟَـﻬـﯿــﺰﯾـــِہ ﯾـِــہ دﺧْـــﺘَﺮ⇝

ﺑــدڹ دســتـ ﻧَﺨــُﻮﺭْدشــہ⇘


مشاهده همه ی 3 نظر
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅

جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅⇅
⇓⇇طـَرفْــ خْـٰـٰارجٰ ازْ مـَجـْٰازی هـیکــَلـشْ⇪بـٰـویٰ گــهِ سـَـگــٰ مـیـٰدهٰ 
↹ مـٰـیاٰد مـَجـْازی حـــَرفْـــ ازْ اُدکلـُنْ تلخ میزنه↻


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

   نه خــــدام† نــــــه گدام‡ ولی ⇣واســــه رفقام ♡ ☜دنــیارو میــــــگام☞


 

 

 

نه خــــدام† نــــــه گدام‡ ولی ⇣

واســــه رفقام ♡ ☜دنــیارو میــــــگام


مشاهده همه ی 5 نظر
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

عـروس خـانم چڪـارہ هستـن؟؟   پــورن استـارن   تو ڪدوم فیلم ها بازے

عـروس خـانم چڪـارہ هستـن؟؟ 
 پــورن استـارن 
 تو ڪدوم فیلم ها بازے ڪردند؟؟ 
 فیلـم ڪـــہ نـہ 
 پورن استار شبڪـہ هاے اجتماعے 
 لخت میشن لایڪ جمع میڪنن  
 هـــــــہ


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢﺍﺯﺩﻭﺍﺝﮐﻨﻨﺪ ﭘﺪﺭِ

ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺪﺭِ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺭﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪﺭ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ , ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺍﺭ ...
ﮐﻨﻪ ﭘﺪﺭ
ﺩﺧﺘﺮ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟّﻪِ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝِ
ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ
ﺍﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﻮﻡ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺵ
ﮔﻠﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ
ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﻭ
ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ
ﻭﻟﯽ
ﺑﺎﺯ
ﻟﮑّﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻣﯿﺎﺩ
ﻭ ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﺍﻭﻥ ﻟﮑّﻪ ﻫﺎ
ﺭﻭ ﺑﺮ
ﻃﺮﻑ
ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺷﺐ
ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﺎﻥ
ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺏِ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﺍﻭﻥ ﻣﯽ
ﮐﻨﻪ .
ﻣﺎﺩﺭِ
ﺩﺧﺘﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ
ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
ﻟﮑﻪ ﺭﻭ
ﺑﺮ
ﻃﺮﻑ ﮐﻨﻪ . ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺯﻧﮓِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ
ﻣﯿﺎﺩ ﻭ
ﺍﻭﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺟّﻪ
ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﻭ
ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ
ﺭﻭ
ﺑﻪ
ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﯿﺪﻩ . ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﭘﺮﺳﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ
ﻟﮑﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻩ 
ﺍﺯ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ "
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﻞ ...
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﮔﻪ ﻓﺤﺶ بدین ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ
ﻧممیگم

مشاهده همه ی 1 نظر
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

ﺩﺧــﺘــﺮﻡ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑــﺮﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣـــﯽ ﻧــﻮﯾــﺴـﻢ .  ﺳـﺎﻟـﻬــﺎ بعد که ﺑـﺰﺭﮒ

ﺩﺧــﺘــﺮﻡ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑــﺮﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣـــﯽ ﻧــﻮﯾــﺴـﻢ . 
ﺳـﺎﻟـﻬــﺎ بعد که ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﺪﯼ….ﻗـﺪ ﮐﺸـﯿﺪﯼ….ﺧـﺎﻧــﻮﻡ ﺷـﺪﯼ….
ﺩﻟــــﻢ ﻣـــﯽ ﺧـــﻮﺍﻫــــﺪ….
ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭘـﺴــﺮﻫــﺎﯼ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﻢ….
ﺩﻟــــﻢ ﻣـــﯽ ﺧــﻮﺍﻫــﺪ ﻧــﮕــﺬﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺧــﺎﻧﻪ ﺑـﯿـﺮﻭﻥ
ﺑـــــﺮﻭﯼ….
ﺩﻟــــﻢ ﻣــﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻧـﮓ ﺁﻓـﺘــﺎﺏ ﺭﺍ ﻓـﻘﻂ ﺩﺭ ﺣـﯿﺎﻁ
ﺧـﺎﻧﻪ ﺑﺒﯿـﻨﯽ….
ﺩﺧــﺘــﺮﻡ ﻣـــﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﻣـﻦ ﻣـﺘـﻨــﻔــﺮ ﻣـــﯽ ﺷـــﻮﯼ
ﻣـــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ…. ﻣـــﺮﺍ ﺑــﺪﺗــﺮﯾـﻦ ﻣـــﺎﺩﺭ ﺩﻧـﯿــﺎ ﻣـــﯽ
ﺩﺍﻧــﯽ …
ﻣــــــﯽ ﺩﺍﻧـــﻢ . . .
ﺧــــﻮﺏ ﻣــــﯽ ﺩﺍﻧـــﻢ…
ﺍﻣــــــﺎ ﺩﺧـﺘــﺮﮐــﻢ…
اگر بدانی چه بر سر جوانی مادرت آمد
چگونه دلش شکست و آرزوهایش تباه شد از مادر گله نمیکنی
دخترم وقتی سنت هنوز درگیر احساس است و منطق نمی شناسد عاشق میشوی
دخترکم عاشقی درد دارد
بمیرد مادر و درد آن روزهایت را نبیند . . .
ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﮐﻪ ﻣــــﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ…
ﻫــﻨـــﻮﺯ ﺩﺧﺘـــﺮﮐﯽ ﻫــﺴـﺘــﻢ ﭘـــﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ…
ﺩﺧﺘـــﺮﮐـــﯽ که…
ﻣــــــــــﺎﺩﺭِ ﺗـــــــــــﻮست …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

بـبـیـن دخـتـر خـانـوم. . . . تـو هـرچـقـدر هـم تـو


بـبـیـن دخـتـر خـانـوم. . . .
تـو هـرچـقـدر هـم تـو زنـدگـیـت مـغـرور بـاشـی بـه یـه نـفـر احـتـیـاج داری. . . .
یـکـی کـه مـتـوجـه بـشـه دسـتـت رو مـوقـع آشـپـزی بـریـدی و نـگـران نـگـات کـنـه!
یـکی کـه اجـازه ی پـوشـیـدن یـه سـری لـبـاسـهـارو بـهـت نـده!…
یـکـی کـه رفـتـن بـه یـه سـری جـاهـارو بـرات قـدغـن کـنـه! "یـه مَـرد"
بـبـیـن آقـا پـسـر. . . .
یـه قـانـونـی هـسـت کـه مـیـگـه:
تـو هـرچـقـدر هـم کـه قـوی بـاشـی بـه یـه نـفـر احـتـیـاج داری. . . .
یـکـی کـه وقـتـی از خـسـتـگـی بـا جـوراب خـوابـت مـیـبـره اونـارو از پـات در بـیـاره!
یـکـی کـه تـو مـهـمـونـی بـرات مـیـوه پـوسـت بـگـیـره!
یـکـی کـه بـهـانـه ی از خـواب بـیـدار شـدنـت بـاشـه! "یـه زَن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

 دخــــتـــر بـــــاس لــــپ آقــــاشـــــونو بـــکـشهبـــگــــه: پـاستیل مــــیــــخــــ


 دخــــتـــر بـــــاس لــــپ آقــــاشـــــونو بـــکـشه

بـــگــــه:
پـاستیل مــــیــــخــــرے یــــا نــــه؟؟

آقـــــاشـــــم بـــگــــه:
عووووووضی
الان یــــه کــــارتـــــن لـــــواشـــــک کـــــردم تـــــو حـــلــــقــت

مشاهده همه ی 2 نظر
سحر
آروم و عادیآروم و عادی
سحر

یه دختــــــــــرم••• من اگه خودمو لوس نکنم اگه باهات قهر نکنم

یه دختــــــــــرم•••
من اگه خودمو لوس نکنم
اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم
اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیوونه نشم
اگه از نظر دادنات خوشحال نشم
… اگه به خاطر تو به خودم نرسم
اگه سر به سرت نذارم
اگه برات گریه نکنم
اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم
اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی
اگه بهت نگم آقامون
اگه برات مظلوم بازی درنیارم
اگه از سرو کولت نرم بالا
اگه برات عشوه نیام
اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی
اگه ناغافل دستاتو نگیرم
اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم
اگه لج بازی نکنم
اگــــــــــه …
اون موقع اس که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!
تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم! خانم تو!
اممما!!!
تو پســــــــــری •••
اگه برام غیرتی نشی
اگه روم حساس نباشی
اگه ته ریش نداشته باشی
اگه باهام مهربون نباشی
اگه بهم اخمای کوچولو نکنی
اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو
اگه دستمو محکم نگیری
اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت
اگه سر به سرم نذاری
اگه قربون صدقم نری
اگه نگرانم نشی
اگه بهم نگی عروسک من
اگه نگی من مهمم که میگم خوبی
اگــــــــــه…
اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم تا اون کارا رو برات بکنم ! من تورو مرد میخوام!
پس بیا و مرد باش!
ابرو برندار!دماغت عمل نکن!
لوس حرف نزن!
من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!
من لطافت نگه میدارم تو صلابت
تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو
بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!
من بهترین دختر واسه تو!
تو بهترین پسر واسه من!
میدونم شاید نشه حداقل سعی که میشه کرد!
قبــــــــــول ؟

عکس های عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه و متن های رمانتیک فانتزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید