لحظه  بروز رسانی 
مهدی(اللهم عجل لولیک الفرج)
شادشاد
مهدی(اللهم عجل لولیک الفرج)

.....

مشاهده همه ی 5 نظر
✿•٠·یا اباصالح المهدی·٠•✿
مهربونمهربون
✿•٠·یا اباصالح المهدی·٠•✿

واـے مــــــادرم. مـادرم با قامتـے خــــم میرسد

واـے مــــــادرم..

مـادرم با قامتـے خــــم میرسد

از نگــاهش بوـے ماتــــم میرسد

ای حرامـے خاطرت باشــد، زدـے

عاقبتــــ آدم بـــــه آدم میرسد


لــــعن الله قاتلیکـــــ یا زهـــــرا (سلام الله علیها)

fatemieh.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
iker1
مو قشنگمو قشنگ
iker1

jomlax-love-10.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
سوگند
ناراحتناراحت
سوگند
زانـــوهـامـــو بغـــــل كــرבه بــــوבم و نشســتـ ـہ بــــوבم كـــنار בیـــــوار

בیـــבم یــہ سایـہ افتــــاבه روم

ســـرمو آورבم بـــــالا

نـــگاه كـــرב تــو چشــام

از פֿـجــــــالت آب شــבم

تمــــام صورتــم رو |عــــرق شـــرم| پـــر كــرב

گفـــت : تنهــــایـے؟

گفتــــم : آره

گفـــت : בوستـــــات كوشـــסּ؟

گفتـــم : همشــوסּ گذاشـــتــסּ رفتــסּ ...

گفــــت : تــو كــ ـہ میگفتــــے بهــــتریننــב!

گفتــم : اشـــتباه كــرבم

گفــــت : مــــنو واس اونــــا تنــــهــا گذاشـــــتـے؟

گفتــــم : نــــہ

گفــــت : اگــہ نــہ پــس چـــرا یــــاב مـסּ نبـــوבے؟

گفــــتم : بـوבم

گفت : اگــہ بــوבے پـس چرا اسمــم رو نــبرבے؟

گفــــتم : برבم همیـסּ الاסּ بــــرבم

گفت : آره الاסּ كــہ تنهایـے ... وقت سـפֿــتے!

گفتـــــم : ... {گر گرفـــــتم . פـــرفے واســہ جـــــواب نـבاشـــــتم}

سرمــو انـבاפֿــــتم پاییــסּ ...

گفتــــم : آره

گفتـــــــم : تــو رفاقـــتت كــــم آورבم ... مـــنو ببـפֿــش ...

گفــت : ببـפֿــشــــم [؟]

گفـــــتم : انقــב ناراפـــتے كــہ نمیبـפֿــشـے منــــو؟ פـــــق בارے

گفـــت : نــہ! ازت ناراפـــت نبـــوבم . چیو بایــב میبـפֿــشیـבم؟

تو عزیزتـــرینــے واســــم

تــــو تنهـــام گذاشتــے امــــا تنـــهات نزاشــتم و نمیــــزارم
گفـــــتم : فقــــط شـرمنـــבم ...

گفــــت : פــالا چــــرا تنـــها نشستے؟

گفـــتم : آפֿـــہ تنهـــــام

گفــــت : پــــس مـסּ چـے رفیـــق؟


مــــסּ كــہ گفـــتم فقـــط كافـیــہ صـــבا بـــزنے مــنو تا بیـــام پیشــت ...

مـסּ كــہ گفـــتم ، בارے مــنو بــہ פֿـاطر كسایـے تنها میــذارے كــہ تنــهات میزارסּ ...

امــا هر موقــــع تنــــها شــבے غصــہ نـפֿـــور

فقـــط كافیــہ صــבا بزنـے مــــنو ...

مــסּ همیشــہ בوستت בارم

פـــتے اگــہ منـــو تنــــها بـــزارے

همیشــہ مواظــبت بــوבم

تو بـــا اونا פֿـــــوش بـوבے

منو فرامـــوش كـــرבے تـــو ایـסּ פֿــــوشے

اما مــסּ مواظـــبت بــــوבم

آפֿــــہ رفیقــــتم בوستــــت בارم

בیگــہ طـــاقت نـــــیاورבم

بغــــض كــرבم و פֿـــوבمو انــבاפֿـتم بغــــلش

زار زבم ...

گفتـــم غــلط كــــرבم

گفــــتم شرمنــבم

گفـــتم בوستــــت בارم

گفتــــم בستمـــو رهـــا نكـסּ كــہ گم بشـــم

گفتــــم تــو بهترینـــے

تو بــסּ بســـــت رفیقے ...

|یــہ كـــــلام| :

\"פֿــבا جونـــــم\" عـ ـــاشقــــــ ـــتم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayda
عاشقعاشق
sayda
اینم شیرینی نامزدیم

اینم شیرینی نامزدیم

مشاهده همه ی 22 نظر
sayda
عاشقعاشق
sayda

ﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ به ﻋﺸﻘﺶ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﯾﻪ

ﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ به ﻋﺸﻘﺶ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺑﯿـــــﺪﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺵ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ

مشاهده همه ی 8 نظر
sayda
عاشقعاشق
sayda

تو گمرک یک دختره موصاف کن برقی نوشو به یک کشیش

تو گمرک یک دختره موصاف کن برقی نوشو به یک کشیش می ده و ازش میخواد اونو زیر لباسش مخفی کنه و بیرون ببره تا خانم مجبور به پرادخت حق گمرک نشه.
پدر روحانی میگه باشه ولی اگه پرسیدن من دروغ نمیگم.
دختره که چاره نداشته میگه باشه.
دم گمرگ مامور میپرسه پدر چیزی با خودت داری که اظهار کنی؟
پدر روحانی میگه از سر تا کمرم چیزی ندارم!مامور شک میکنه از این جواب عجیب میپرسه: از کمر تا زمین چطور؟
پدر روحانی میگه: یه وسیله جذاب کوچیک که زنها دوست دارن استفاده کنن ولی باید اقرار کنم که تاحالا بی استفاده مونده.
مامور با خنده میگه خدا پشت و پناهت پدر ، برو

مشاهده همه ی 4 نظر
sayda
عاشقعاشق
sayda

ﺩﺭ ﮐﻮﭘﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎﺯ ،

ﺩﺭ ﮐﻮﭘﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...
ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎﺯ ، ﯾﮏ ﺳﺮﻫﻨﮓ ، ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ، ﯾﮏ ﭘﯿﺮﺯﻥ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺎﭺ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻠﯽ ﺯﺩﻥ ﻣﯿﺎﯾﺪ ...
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯿﺎﻭﺭﺩ ...
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻨﻮ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ ﭼﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩﯾﺪ ...
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻮﺭﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻣﺮﺩﻧﯽ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻨﻮ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ ...
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ( ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ) : ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﻮ ﮔﻨﺪﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨه ﭼﮑﺶ ﺭﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ ...
ﻭ ﺍﻣﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ...
ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﺁﺩﻡ کف ﺩﺳﺘﺸﻮ تف ﮐﻨﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺵ ﯾﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ

مشاهده همه ی 12 نظر
sayda
عاشقعاشق
sayda

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممممممم من تازه

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممممممم


من تازه اومدم خوش اومدمممممممممممممممممممممممممممممم

{-102-}{-98-}{-98-}
مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 14 نظر