لحظه  بروز رسانی 
(اَرسَمَن منو رُفقام)Aʊȶʊʍռ❥➹Sȶօʀʏ
ورزشکارورزشکار
(اَرسَمَن منو رُفقام)Aʊȶʊʍռ❥➹Sȶօʀʏ

اسم تو با عشق نوشتم رو تن درختا و گل دادن

اسم تو با عشق نوشتم رو تن درختا و گل دادن
دست به یکی آرش&مسیح

اسم تو با عشق نوشتم رو تن درختا و گل دادن
واسه بودن تو به کنارم تک تکشون قول دادن....


ساقی❥➹

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 25 نظر