لحظه  بروز رسانی 
علی
قاطیقاطی
علی

زندگی هرچقدرهم که برخلاف خواسته هام پیش برهباز من دریچه ای

زندگی هرچقدرهم که برخلاف خواسته هام پیش برهباز من دریچه ای پیدامیکنم که بااون شاد باشممن هرگزاسیرتلخی های زندگیم نمیشم

نظرات برای این پست غیر فعال است