لحظه  بروز رسانی 
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

من محو خدایم و خدا آن منستهر سوش مجوئید که در

من محو خدایم و خدا آن منستهر سوش مجوئید که در جان منستسلطان منم و غلط نمایم بشماگویم که کسی هست که سلطان منست مولانا مولوی

مشاهده همه ی 13 نظر
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

گر شرم همی از آن و این باید داشتپس عیب کسان

گر شرم همی از آن و این باید داشتپس عیب کسان زیر زمین باید داشتور آینه‌وار نیک و بد بنمائیچون آینه روی آهنین باید داشت مولانا مولوی

مشاهده همه ی 2 نظر
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

اندر دل بی وفا غــم و ماتم بادآن را که وفا

اندر دل بی وفا غــم و ماتم بادآن را که وفا نیست ز عالم کم باددیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکردجز غـم که هزار آفرین بر غم باد مولانا مولوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

من پیر فنا بدم جوانم کردیمن مرده بدم ز زندگانم کردیمی

من پیر فنا بدم جوانم کردیمن مرده بدم ز زندگانم کردیمی ترسیدم که گم شوم در ره تواکنون نشوم گم که نشانم کردی مولانا مولوی

مشاهده همه ی 3 نظر
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

از آتش عشق در جهان گرمیهاوز شیر جفاش در وفا نرمیهازانماه

از آتش عشق در جهان گرمیهاوز شیر جفاش در وفا نرمیهازانماه که خورشید از او شرمنده‌ستبی شرم بود مرد چه بی شرمیها مولانا مولوی

مشاهده همه ی 1 نظر
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

سر ارادت ما و آستان حضرت دوستکه هر چه بر سر

سر ارادت ما و آستان حضرت دوستکه هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوستنظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهرنهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست حافظ شیرازی

مشاهده همه ی 1 نظر
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهرکه گنج عافیتت در سرای خویشتن

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهرکه گنج عافیتت در سرای خویشتن استبسوخت حافظ و در شرط عشقبازی اوهنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است حافظ شیرازی

مشاهده همه ی 1 نظر
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیستآن جـــا جــز آن کـــه

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیستآن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیستهر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بوددر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…حافظ شیرازی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

افسوس که نامه جوانی طی شدو آن تازه بهار زندگانی دی

افسوس که نامه جوانی طی شدو آن تازه بهار زندگانی دی شدآن مرغ طرب که نام او بود شبابافسوس ندانم که کی آمد کی شدحکیم عمر خیام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥
مهربونمهربون
ROHUHOLLAH ♥عشقم الله♥

گرچه غم و رنج من درازی داردعیش و طرب تو سرفرازی

گرچه غم و رنج من درازی داردعیش و طرب تو سرفرازی داردبر هر دو مکن تکیه که دوران فلکدر پرده هزار گونه بازی داردحکیم عمر خیام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید